Asgari ücret istihdamı arttırır mı? 1969-2008 Türkiye örneği

2011-8
Güven, Aytekin
Mollavelioğlu, Şükrü
Çakar Dalgıç, Başak
Çalışma ekonomisi literatüründe asgari ücretin istihdam üzerindeki etkileri son dönemlerde sık tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Standart rekabetçi işgücü piyasası modellerinde asgari ücret uygulamasının istihdam düzeyini negatif etkileyeceği ileri sürülürken, monopsoncu işgücü piyasası modellerinde asgari ücretin istihdam üzerinde anlamsız ya da pozitif etkisinin olacağı ileri sürülmektedir. Teorik anlamdaki bu farklılık uygulamalı çalışmaların önemini de arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı, asgari ücret ile istihdam arasındaki söz konusu ilişkileri, Türk imalat sanayi örneği ile 1969-2008 dönemi için Pesaran eşbütünleşme yöntemi, Toda-Yamamato nedensellik analizi ve etki-tepki fonksiyonları kullanarak incelemektir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; i) istihdam ile asgari ücret arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi yoktur, ii) Türkiye’deki asgari ücret uygulamaları istihdamdaki değiğimin nedeni değildir, iii) asgari ücretteki değişmelere istihdam istatistiksel olarak anlamlı tepkiler vermemektedir.

Suggestions

Truth as a discursive object in architecture: communication through aesthetics in the post-truth era
Tanrıdağ, Sarp; Basa, İnci; Department of Architecture (2022-6)
One of the ways in which the post-truth era affects architecture is the question of communication and exchange. Architecture does not translate into tangible and objective forms with ease. The discipline is susceptible to losing value, depth, and truth in being subjected to measurement and judgment standards. The post-truth era is entangled with the problem of communication in architecture. It brings about a wholesale-like environment for the processes of exchange and communication, where universal standard...
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
Political and security dimensions of the U.S. ballistic missile defense
Sağ, Hakkı Burak; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2003)
This thesis analyzes the political and security dimensions of the U.S. ballistic missile defense. The development and deployment of missile defenses are examined within the context of the 1972 Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty, the technical feasibility and effectiveness of the proposed system to counter the missiles launched by the states of concern and the fundamental concerns and official policies of Russia, China and some European NATO members that turn out to be key actors in the controversial missil...
Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
Ünlükaplan, İlter; Arısoy, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1968–2006 Bu çalışmanın amacı Türkiye Ekonomisinde 1968-2006 dönemi için dolaylı-dolaysız vergi karmasının ve vergi yükünün iktisadi büyüme ile olan dinamik ilişkilerini test etmektir. Eş bütünleşme sonuçları, gerek vergi yükü, gerekse de vergi karmasının (dolaylı vergi hasılatı/dolaysız vergi hasılatı) reel GSMH ile uzun dönem ilişkisini doğrulamıştır. Kısa dönemde iktisadi büyüme, vergi karmasının Granger anlamda nedenseli iken, uzun dönemde iktisadi büyüme ve verg...
Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri
Taneri, Pervin Oya (2013-05-17)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Citation Formats
A. Güven, Ş. Mollavelioğlu, and B. Çakar Dalgıç, “Asgari ücret istihdamı arttırır mı? 1969-2008 Türkiye örneği,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 2, pp. 147–166, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/384.