Mevduat Sigortasında Ahlâkî Risk Eğilimi

Download
2001
Yılmaz, Ensar
Özellikle 1990’lı yıllarda dünya genelinde birçok ülkenin bankacılık sektöründe yoğun bir şekilde yaşanmaya başlayan sorunlar, ekonomistleri ve politika yapıcılarını bu sorunların nedenleri üzerinde düşünmeye sevk etti. De jure mevduat sigortası uygulamalarının yarattığı ahlâkî risk problemi, bu sorunların önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi. Biz de bu çalışmada mevduat sigortasını uygulama nedenlerini ve biçimlerini tartıştıktan sonra, neden olduğu ahlâkî risk eğilimini hem banka için hem de mudi için kurduğumuz model içinde göstermeye çalıştık

Suggestions

The Effects of Gender Cognitive Development and Socioeconomic Status on Physics Achievement
Yıldırım, Ufuk; Eryılmaz, Ali (1999-01-01)
The study described in this paper attempted to investigate the combined and individual effects af certain variables (gender, cognitive development and socioeconomic status (SES» an physics achievement. We used a physics achievement test, logical thinking ability test and a socioeconomic status questiannaire to assess 35 high school second grade students' physics achievement, cognitive level and socioeconomic level. We used Multiple Regression and Correlatian Analysis (MRC) for analyzing data abtained from t...
The possibility of postnationality in the case of european union citizenship
Ay, Özgür; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2003)
Recent developments such as internationalization of labor markets, emergence of multi-level polities and a global discourse on human rights have influenced citizenship practices and challenged conventional definitions of citizenship. While conventional definitions of citizenship often presuppose the relationship between citizenship, nationality and nation-state, as an institution, citizenship is constituted and reconstituted by economic, political, social and legal practices. In this context, European Union...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri
Önder, Zeynep; Özyıldırım, Züleyha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-12)
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı ol...
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişte Büyük Toprak Sahiplerinin Sınıfsal Rolü ve Dönüşümü
Evrim Önal, Nevzat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-4-1)
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz yılında yaşanan iktisadi değişimlerin başat faktörü imparatorluğun, kapitalist dünya ekonomisine eskisine göre çok daha sıkı bağlar ile entegre olmasıdır. 19. yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan uluslararası ticari ilişkiler bu entegrasyonun ilk adımını oluşturmuş, Avrupa devletlerine verilen demiryolu imtiyazları ve dış kaynaklı borçlanma süreci derinleştirmiştir. Yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı coğrafyaları, başta ticaret limanları v...
Citation Formats
E. Yılmaz, “Mevduat Sigortasında Ahlâkî Risk Eğilimi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 219–234, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/130.