Hide/Show Apps

Ankara'da Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi.

Bu çalışma, Türkiye'de özel sektörün sosyal sorumluluk kapsamında devlet tarafından verilen eğitime yaptığı katkıları irdeleyecektir. Daha özel olarak, bu çalışma Ankara'da özel sektör kurumlarının devlet tarafından verilen eğitime yaptıkları katkıları etkileyen faktörleri, özel sektörün sosyal sorumluluğu çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje Ankara'da eğitim kurumlarına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ulaşmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında veri toplamı aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları ve internet anketi geliştirilmiştir. Devlet tarafından verilen eğitim hizmetinin finansmanı Türkiye'de ve dünyada hükümetler için her zaman zorlu bir konu olmuştur. Bu çalışma (1) Ankara'da özel sektör kuruluşlarının devlet tarafından verilen eğitimine yaptıkları katkıların niteliğine, (2) Ankara'daki özel sektör kuruluşlarının sosyal sorumluluk kavramına yaklaşımlarını, ve (3) Ankara'da özel sektör kuruluşlarının devlet tarafından verilen eğitimin finansmanına katkılarını etkileyen faktörleri ortaya çıkaracaktır. Çalışmanın kavramsal çerçevesinde önerilen sosyal sorumluluk kavramı iş yönetiminde sıklıkla kullanılan bir kavram olmasına karşın, eğitimin finansmanında çok sık kullanılan bir kavram değildir. Dolayısıyla çalışma öncelikle kavramsal boyutta sosyal sorumluk kavramını iş yönetimi alanında eğitim yönetimi alanına taşınmasına yardımcı olacaktır. Uygulamada ise bu tartışma devlet tarafından verilen eğitimin finansmanına katkı sağlamada yeni araçların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu katkıların yanında okul toplum bağlamında kuramsal ve uygulamaya yönelik katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Okulu etkileyen sosyal sorunlara (örnek, yoksulluk) yerel çözümler üretmede, toplum-okul arasında yeni işbirliği imkanları da ortaya çıkarılacaktır.