Soma Maden Faciasının Geride Kalan Ailelere Etkisi

2015-12-31
Bu çalışma, toplu işçi ölümlerinin, geride kalan aile üyelerinin aile içi ilişkileri ve sosyal çevreleriyle ilişkilerinde yol açtığı dönüşümleri inceleyecektir. Çalışma 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden faciasına odaklanarak, işçilerin ölümü sonrasında geride kalan ailelerin, akrabalar, diğer madenci aileleri, yerel sosyal çevre, ulusal ölçekte devlet, medya, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile sendikalar ve uluslararası ölçekte de sivil toplum kuruluşları ile geliştirilen ilişkilerdeki dönüşümü de gözönüne alacaktır. Geride kalan aileler, bazıları geçmişte de varolan ancak kayıp sonrası değişime uğrayan, bazıları ise kayıp sonrası gelişen bu ilişki ağlarının içinde kayıplarını anlamlandırmakta, aile içi rollerini yeniden şekillendirmekte, aile içi ilişkilerin dönüşümüne tanık olmakta ve geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini oluşturmaktadır. Araştırmanın temel sorusu “Soma’da yaşanan işçi ölümleri geride kalan ailelerin algı, ilişki, roller ve beklentilerini nasıl şekillendirmektedir? Aileler yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki aktörlerle kurulan ilişkilerinde nasıl bir dönüşüm yaşamaktadır? Bu farklı düzeylerdeki ilişkilerde yaşanan dönüşüm aile dinamiklerini nasıl etkilemektedir?”

Suggestions

Ailesi Mevsimlik Tarım İşçisi Olan İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal Ve Davranışsal Problemleri.urfa İli Örneği.
Güneri, Oya; Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra(2013-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı mevsimlik tarım işçisi ailelerin okula devam eden çocuklarının davranışsal ve duygusal problemlerini araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını, Urfa merkez ve ilçelerindeki tarım işçisi ailelerin ilköğretime devam eden çocukları oluşturacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin %53.1 Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Bölge illeri arasında ise Urfa ili ve ilçeleri mevsimlik tarım işçisi oranında önde gelmektedir. Örneğin Urfa ili merkezdeki nüfusun % 11.7 si mevsimlik tarım ...
Okuma ve Soru Yanıtlama Sürecinde Oluşan Düşünme Süreçleri ve Beyin Aktivasyonları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Disiplinler Arası bir Çalışma
Cedden, Gülay; Yağcıoğlu, Süha; Eken, Aykut; Çakar, Tuna(2015-12-31)
Bu projenin amacı, okuduğunu anlama kapsamında öğrencilere verilen doğrudan çıkarım ve üst düzey becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların beyin faaliyetlerini nasıl değiştirdiği incelemektir. Bu anlamda okuduğunu anlamaya yönelik metinlere dayanan ve metin içinde doğrudan verilen bilgilerin ayırt edilmesi ile kapalı anlamların ayırt edilmesine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli ve yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular uyarıcı olarak kullanılacak, deneysel desende beyin faaliyetleri EEG yö...
60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi
Olgan, Refika(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sürdürülebilir yaşam perspektifi açısından çevrelerini ve çevre-insan etkileşimini nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Yapılacak olan araştırma kapsamında sürdürülebilir kalkınma için eğitim temelli bir program tasarımı yapılacak ve 60-72 aylık öğrenci grubuna sahip iki okul öncesi eğitim kurumunda uygulaması gerçekleştirilecektir. Tasarlanacak olan sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamındaki 50 adet etkinlik yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak ...
Gezi Olayları ve Türkiye'nin Orta Doğu^'ya Yönelik Dış Politikası
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya(2015-12-31)
Toplumsal hareketlenmeler Uluslararası İlişkiler disiplini için iç siyaset ile uluslararası siyaset arasındaki çok katmanlı etkileşimi tartışmak adına çok uygun vakalar sağlar. Toplumsal hareketlerin sebepleri, zamanlamaları, gelişim süreçleri ve elbette sonuçları üzerinden bir ülkenin dış politikasının o ülkenin iç siyasi dinamiklerine nasıl etki ettiğini okumak mümkündür. Öte yandan toplumsal hareketlerin yarattığı değişimi ülkenin dış politikasına yansımalarıyla birlikte incelemek de önemlidir. Gezi Park...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner and Ç. Topal, “Soma Maden Faciasının Geride Kalan Ailelere Etkisi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58678.