Hide/Show Apps

Ailesi Mevsimlik Tarım İşçisi Olan İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal Ve Davranışsal Problemleri.urfa İli Örneği.

2013-12-31
Güneri, Oya
Mesutoğlu, Canan
Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra
Bu çalışmanın temel amacı mevsimlik tarım işçisi ailelerin okula devam eden çocuklarının davranışsal ve duygusal problemlerini araştırmaktır. Çalışmanın katılımcılarını, Urfa merkez ve ilçelerindeki tarım işçisi ailelerin ilköğretime devam eden çocukları oluşturacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin %53.1 Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Bölge illeri arasında ise Urfa ili ve ilçeleri mevsimlik tarım işçisi oranında önde gelmektedir. Örneğin Urfa ili merkezdeki nüfusun % 11.7 si mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Urfa’nın ilçesi olan Hilvan da ise nüfusun tarım sektöründe çalışan nüfusun neredeyse yarıya yakını (% 41.2) geçimini sağlamak üzere mevsimlik geçici tarım işçisi olarak ülkenin başka bölgelerine göç etmektedir (Benek & Ökten, 2011). Bu çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu (örn. yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, tarım işçisi olarak çalışıp çalışmama durumu, tarım işçisi olarak başka ilde geçirilen süre vb.), Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR/11- 18) ve Öğretmen Bilgi Formudur (TRF/6-18) kullanılacaktır. Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR/11- 18) 11-18 yaşları arasındaki gençlerin sorun davranışlarını belirlemeyi amaçlar (Achenbach, 1991c; Achenbach ve Rescorla 2001). Ölçekte aktivite, sosyallik ve akademik başarıyı değerlendiren yeterlik bölümü yer almaktadır. Kullanılacak bir diğer ölçek ise, Öğretmen Bilgi Formudur (TRF/6- 18). Bu ölçek 6-18 yaş grubu öğrencilerin okula uyumunu ve sorun davranışlarını öğretmenlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir (Achenbach 1991b, Achenbach ve Rescorla 2001). Ölçekte, öğrencilerin öğrenme, mutlu olma, çalışma durumunu değerlendiren yeterlik bölümü de bulunmaktadır (aktaran, Şimşek, ve ark., 2008). Bu her iki ölçekte Türkçe’ye Erol ve ark. (1995) tarafından uyarlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulguların tarım işçisi ailelerin çocuklarının ağırlıklı olarak devam ettikleri okullarda görev yapan okul psikolojik danışmanlarına bu öğrencilerin ruhsağlığı ihtiyaçları hakkında detaylı bilgiler sağlayacağı, bu öğrencilere yönelik olarak sağlanabilecek olan psikolojik hizmetlerin ve ailelere yönelik olarak yürütülecek eğitim programlarının planlanmasına yönelik ışık tutacağı umulmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçların ayrıca öğretmenlere ve okul yöneticilerine bu öğrencilerin sorunlarına yönelik değerli bilgiler vereceği tahmin edilmektedir.