Buhar Oluşturmalı Atomik Spektrometride Yeni Gaz-Sıvı Ayırıcı Tasarımları

2009-12-31
1. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerinde çalışarak atomik spektrometride hidrür oluşturma (HO) verimini artırmak ve atomik absorpsiyon spektrometri kullanarak buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Bu amaçla özellikle gaz-sıvı ayırıcı tasarımı üzerine çalışmalar yapılacaktır. 2. TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması, konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Atomik Spektrometri, özellikle eser düzeyde doğada ve yapay örneklerde bulunan elementlerin tayini için en çok kullanılan teknikler grubuna verilen addır; bu grupta atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), endüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometri (ICPOES) ve endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICPMS) teknikleri yer alır. Bu tekniklerin hepsi için ortak olarak kullanılan sıvı örnek sunma aygıtları bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı sisleştirme (nebulization) olmakla birlikte, buhar oluşturma ve özellikle hidrür oluşturma (HO) tekniği giderek yaygınlık kazanmaktadır [1]. HO tekniğinin temeli, analitin sulu ortamda NaBH4 etkisiyle oluşan uçucu hidrür bileşiğinin Ar gibi bir asal gaz ile atomlaştırıcıya taşınmasıdır; atomlaştırıcı dışarıdan alevle veya elektriksel olarak ısıtılan bir kuvars boru, grafit tüp atomlaştırıcı veya alev olabilir. HO tekniği geleneksel olarak As, Sb, Se, Sn, Bi, Pb, Cd, Ge, In, Te ve Tl elementleri için kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bu tekniği başta geçiş elementleri olmak üzere diğer elementler için de uygulamak için çalışmalar vardır [2, 3]. Özellikle Au için bu tür çalışmalar grubumuzda da yapılmıştır [4, 5]. Ancak bu tür elementler için HO verimi düşüktür; ve gözlenebilme sınırları yukarıda anılan diğer gruba göre daha yüksektir. Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerine çalışarak HO verimini artırmak ve buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Kaynaklar: 1. J. Dědina and D.L. Tsalev, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, Wiley&Sons, Chicester,1995. 2. Y.-L Feng, R. E. Sturgeon, J. W. Lam, “Chemical vapour generation characteristics of transition and noble metals reacting with tetrahydroborate (III)“, J. Anal. Atom. Spectrom., 18, 1435-1442, (2003). 3. R. E. Sturgeon, X. Guo, Z. Mester, “Chemical vapour generation: are further advances yet possible?“, Anal. Bioanal. Chem., 382, 881-883, (2005) 4. Gülay Ertaş, O. Yavuz Ataman, “Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of gold by vapour formation and in situ trapping in graphite tubes”, Applied Spectroscopy, 58(10), 1243-1250, (2004). 5. Gülay Ertaş, O. Yavuz Ataman, “Interference effect of iron on the determination of gold in geological samples using the vapor generation technique and preconcentration in a graphite furnace”, Appl. Spectrosc., 60(4), 423-429, (2006).

Suggestions

Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Kuvvet Modüleli Raman Spektroskopisi (FORMERS)
Bek, Alpan(2018-07-01)
Projemiz, kuvvet kipli Raman spektroskopisi için mikro-elektromekanik (MEMS) tabanlı bir aygıt üretimi gerçekleştirmek ve bu aygıtın çalışma prensibini göstermek amacıyla geliştirilmiştir (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS). Yüzey artırımlı Raman spektroskopisinde (SERS) olduğu gibi plazmonik alan artırımı yöntemi kullanılarak moleküler yapı özelliklerini araştırmaya yarayan bir moleküler Raman spektrokopisi aygıtı üretimi hedeflenmiştir. Böyle bir aygıt şu avantajları sağlayacaktır: molekül duya...
Tablet İlaçlarla Etkin Madde Ve İçerik Analizinin Thz Spectroskopi İle Yapılması
Esentürk, Okan(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı terahertz (THz) spektroskopisi kullanarak tablet ilaçları zedelemeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarı ve homojen dağılımı yönünde kontrolü için yeni teknoloji uygulaması için yapılacak çalışmanın ön aşamasını hazırlamaktır. Şu an için kullanılan teknikler tam anlamıyla üretilen tabletlerdeki aktif madde ve yan ürünlerin doğru miktarda olup oladığı ve homojen şekilde tablet içerisinde dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektroskopisi düşü...
Measurement of helium flux and variability in low earth orbit with the Alpha Magnetic Spectrometer
Karagöz, Gülce; Demirköz, Melahat Bilge; Department of Physics (2022-2)
The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) is an unrivalled particle physics detec- tor with a large magnet whose aim is to search for anti-matter and dark matter by performing measurements on cosmic ray composition and flux. AMS-02 has been operating on the International Space Station (ISS) since its launch on the 16th May 2011, and is planned to operate along the lifetime of the ISS. AMS-02 has a unique design with a large acceptance and sensitive detection of cosmic rays, allowing one to better understand ...
Citation Formats
O. Y. Ataman, “Buhar Oluşturmalı Atomik Spektrometride Yeni Gaz-Sıvı Ayırıcı Tasarımları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58683.