Hide/Show Apps

Buhar Oluşturmalı Atomik Spektrometride Yeni Gaz-Sıvı Ayırıcı Tasarımları

1. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerinde çalışarak atomik spektrometride hidrür oluşturma (HO) verimini artırmak ve atomik absorpsiyon spektrometri kullanarak buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Bu amaçla özellikle gaz-sıvı ayırıcı tasarımı üzerine çalışmalar yapılacaktır. 2. TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması, konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Atomik Spektrometri, özellikle eser düzeyde doğada ve yapay örneklerde bulunan elementlerin tayini için en çok kullanılan teknikler grubuna verilen addır; bu grupta atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), endüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometri (ICPOES) ve endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICPMS) teknikleri yer alır. Bu tekniklerin hepsi için ortak olarak kullanılan sıvı örnek sunma aygıtları bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı sisleştirme (nebulization) olmakla birlikte, buhar oluşturma ve özellikle hidrür oluşturma (HO) tekniği giderek yaygınlık kazanmaktadır [1]. HO tekniğinin temeli, analitin sulu ortamda NaBH4 etkisiyle oluşan uçucu hidrür bileşiğinin Ar gibi bir asal gaz ile atomlaştırıcıya taşınmasıdır; atomlaştırıcı dışarıdan alevle veya elektriksel olarak ısıtılan bir kuvars boru, grafit tüp atomlaştırıcı veya alev olabilir. HO tekniği geleneksel olarak As, Sb, Se, Sn, Bi, Pb, Cd, Ge, In, Te ve Tl elementleri için kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda bu tekniği başta geçiş elementleri olmak üzere diğer elementler için de uygulamak için çalışmalar vardır [2, 3]. Özellikle Au için bu tür çalışmalar grubumuzda da yapılmıştır [4, 5]. Ancak bu tür elementler için HO verimi düşüktür; ve gözlenebilme sınırları yukarıda anılan diğer gruba göre daha yüksektir. Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerine çalışarak HO verimini artırmak ve buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Kaynaklar: 1. J. Dědina and D.L. Tsalev, Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, Wiley&Sons, Chicester,1995. 2. Y.-L Feng, R. E. Sturgeon, J. W. Lam, “Chemical vapour generation characteristics of transition and noble metals reacting with tetrahydroborate (III)“, J. Anal. Atom. Spectrom., 18, 1435-1442, (2003). 3. R. E. Sturgeon, X. Guo, Z. Mester, “Chemical vapour generation: are further advances yet possible?“, Anal. Bioanal. Chem., 382, 881-883, (2005) 4. Gülay Ertaş, O. Yavuz Ataman, “Electrothermal atomic absorption spectrometric determination of gold by vapour formation and in situ trapping in graphite tubes”, Applied Spectroscopy, 58(10), 1243-1250, (2004). 5. Gülay Ertaş, O. Yavuz Ataman, “Interference effect of iron on the determination of gold in geological samples using the vapor generation technique and preconcentration in a graphite furnace”, Appl. Spectrosc., 60(4), 423-429, (2006).