Kuantum Moleküler Dinamiği, Elektron-Molekül Saçılımı Ve Moleküler Fotoiyonlaşma Konularında Yeni Ve Verimli Algoritmalar

2009-12-31
Toffolı, Danıele
1.Projemiz iki kısımdan oluşmakta ve önümüzdeki üç yıllık araştırma planımızı içermektedir. A) Kuantum Moleküler Dinamiği : Günümüz kuantum kimyasının en önemli konularından biri moleküllerde dönme ve titreşim frekanslarının doğru olarak hesaplanmasıdır. Bu projenin amacı uzun zaman gerektiren bu hesapların çabuk, doğru ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak metodların ve yazılımların geliştirilmesidir. Bu hesapların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi çok yaygın ve önemli deneysel tekniklerden olan titreşimsel spektroskopi, UV spektroskopisi ve fotoelektron spektroskopisi sonuçlarının doğru bir biçimde yorumlanmasını sağlayarak birçok uygulamalı bilim dalına katkı sağlayacaktır. B) Elektron-Molekül Saçılımı ve Moleküler Fotoiyonlaşma : Güncel başka bir araştırma konusu da elektronlar veya fotonların moleküllerle etkileştikleri zaman ortaya çıkan proseslerdir. Bu proseslerin sonucunda meydana gelen elektron saçılması gaz fazı elektroniği, plazma kimyası ve astrofizik konuları açısından önem taşımaktadır. Projemizde bu saçılım proseslerinin detaylarını incelemeyi amaçlamaktayız.

Suggestions

A Realist interpretation of quantum mechanics
Kamözüt, Mehmet Cem; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2002)
The idea of resolving a philosophical problem by reference to the authority of science is problematic. Nevertheless, such attempts spread among philosophers especially after the development of quantum theory. In this thesis I will argue that quantum mechanics cannot be used to support any forms of idealism or relativism. To this end, I introduce a realistic interpretation of quantum mechanics which is in many respects more favorable than the other alternatives suggested so far. The interpretation that I pro...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisay...
Kuantum Alan Teorilerindeki Fonksiyonel Determinantlar.
Tekin, Bayram(2010-12-31)
Kapsam: Kuantum alan teorisinin yol integral formülasyonunda karşılaşılan fonksiyonel determinantların, Gelfand-Yaglom metodu ve Green fonksiyon tekniği kullanılarak bulunması. Yöntem: Bu çalışmada, 1+1 boyutta “eğri” arkaplanda Abelyen-Higgs modeldeki instanton geçiş hızına tek döngüden gelen düzeltmenin hesabında karşılaşılan fonksiyonel determinant incelenmektedir. Bu modelde karşılaşılan fonksiyonel determinantlar, matris diferansiyel işlemciler içermektedir ve kapsamda bahsi geçen metodları...
Helicopter lobed nozzle optimization with differential evolution method
Bayat, Akay; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2021-2-11)
The main purpose of this study is to develop a methodology for the optimization of an ejector system geometry that is used for the helicopter engine bay cooling. The performance of an ejector system is directly related to the entrainment ratio, which is the ratio of the secondary flow rate to the primary flow rate, and the turbine exit backpressure. In the literature, it is observed that the nozzle geometry used in the ejector system has a significant effect on the performance and that the most efficient ge...
Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği
Bulut, Safure; İşeri, İ Aykut; Helvacı, Ebru (2002-01-01)
Bu çalışmada bireylerin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu tutum ölçeği, 10 olumlu ve 7 olumsuz maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin geçerliğini test etmek ve ölçeğin alt boyutlarını saptamak için faktör analizi yapılmış ve ölçeğin “hoşlanma”, “yarar” ve "kaygı” olmak üzere üç boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0.92 olarak bulunmuştur
Citation Formats
D. Toffolı, “Kuantum Moleküler Dinamiği, Elektron-Molekül Saçılımı Ve Moleküler Fotoiyonlaşma Konularında Yeni Ve Verimli Algoritmalar,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58688.