Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Radyoaktif Görüntüleme İçin Re-188 İle İşaretlenmiş Silika Kaplı Magnetit Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterize Edilmesi

2012-12-31
Bu projede, kanser tedavisinde kullanılabilecek özelliklerde manyetik nanoparçacıklar sentezlenecek ve radyoaktif olmayan Re-187 ile işaretlenecektir. Manyetik nanoparçacığın hazırlanması, yüzeyinin modifiye edilmesi, Re- 185/187-karbonil şelatının oluşturulması ve daha sonra oluşan şelatın parçacık yüzeyine tutturulması için gerekli koşullar optimize edilecektir. Zamana bağlı iş planı beş basamakta özetlenebilir: 1)Silika kaplı manyetik taneciklerin hazırlanması. Projenin 3 ayını kapsayacaktır. 2)Hazırlanan manyetik taneciklerin karakterizasyonu. Karakterizasyon çalışmaları hem yapısal, hem de özellik olarak gerçekleştirilecektir. Projenin 2 ayını kapsayacaktır. 3)Manyetik taneciklerin yüzeylerinin öncelikle amino grupları ile modifiye edilmesi, daha sonra bu gruplar üzerinden yüzeye histidin gruplarının bağlanması ve kaplamanın spektroskopik olarak FTIR ile karakterize edilmesi. Projenin 3 ayını kapsayacaktır. 4)Renyum karbonil kompleksinin hazırlanması. Kompleksleşme veriminin LC-ICP-MS tekniği kullanılarak bulunması. Projenin 2 ayını kapsayacaktır. 5)Hazırlanan Re-188 kompleksinin histidin grupları üzerinden nanoparçacık yüzeyine bağlanması ve bağlama veriminin hesaplaması. Projenin 2 ayını kapsayacaktır. Kanser günümüzde insan sağlığını tehdit eden en tehlikeli hastalıklardan biridir. Dolayısıyla kanserin tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar tıp alanında öncelikli çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Nükleer tıp insan sağlığını genel olarak en az tehdit edecek özellikteki radyoaktif çekirdeklerin tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığı bilim dalı olarak kanser çalışmalarına yoğun katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalarda, radyoaktif çekirdeklerin sağlıklı dokulara zarar vermeden hedeflenen bölgeye en etkin bir şekilde ulaşmasının sağlanması üzerinde önemle durulan noktaların başında gelmektedir.Bu alanda manyetik nanoparçacıkların kullanımı yeni gelişen ve çok ilgi gören yaklaşımlardan birisidir. Bu konuda yapılan çalışmalar iyi dergiler tarafından kabul görmektedir.

Suggestions

Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi
Açıkgöz, Berk Can; Sadıghi, Mehdi; Şişman, Mert; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Derin beyin uyarımı, transkranial doğru akım stimülasyonu, nöropsikiyatrik transkranial manyetik stimülasyon, aritmik genleşme odaklarının RF ablasyonunda olduğu gibi elektromanyetik uyarım teknikleri hem tanı hem de tedavi amaçlı klinik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1] ve [2]. Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme (MRAYG), harici uygulanan akımın yarattığı manyetik akı dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile bulunması ve doku içerisindeki akım yoğunluğunun hesaplanması prensib...
Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Vücut içinde dokuların elektriksel özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, bu özelliklerin dokuların sağlıklı olması ya da olmaması ve fizyolojik işlevleri ile değiştiği bilinmektedir. Buradan hareketle, 1980’li yıllarda Sheffield Üniversitesi’nde vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla dokuların elektriksel empedanslarının ölçülmesiyle, doku iletkenlik dağılımı görüntülerinin oluşturulduğu Elektriksel Empedans Tomografisi (EET) yöntemi geliştirilmiştir [1]. Günümüzde bazı klinik uygulamalar...
Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme
Eroğlu, Hasan Hüseyin; Sadıghi, Mehdi; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görü...
Development of reconstruction algorithms for magnetic resonance-electrical impedance tomography and experimental realization
Birgül, Özlem; Eyüboğlu, Behçet Murat; İder, Y. Ziya; Department of Electrical and Electronics Engineering (2002)
The electrical properties of biological tissues differ among tissues and vary with physiological and pathological state of a solution of bioelectrical field problems. The aim of this study is to reconstruct conductivity images with higher resolution and better accuracy than existing conductivity imaging tech niques. In order to achieve our goal, we proposed a technique named as Mag netic Resonance-Electrical Impedance Tomography (MR-EIT). MR-EIT com bines peripheral voltage measurements of classical Electri...
Atmosferik geçiş yapan araç etrafında navier- stokes denklemleri ile üç boyutlu hipersonik akış analizi
Özgün, Muharrem; Eyi, Sinan (2014-06-01)
Bu çalışmada hipersonik akışlar için kullanılabilecek isabetli ve etkin bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akış analizi üç boyutlu Navier-Stokes denklemlerini temel almaktadır. Bu denklemler Newton metoduyla çözülmekte ve Jacobian matrislerini hesaplamak için analitik metot kullanılmaktadır. Model olarak alınan AS-202 Apollo uzay aracı geometrisi üzerinde akış parametreleri ve taşınımla ısı transferi analiz edilecektir. Ayrıca nümerik olarak stabil olan ve genelde hiper...
Citation Formats
M. Volkan, “Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Radyoaktif Görüntüleme İçin Re-188 İle İşaretlenmiş Silika Kaplı Magnetit Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterize Edilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58700.