Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi

2019-11-06
Açıkgöz, Berk Can
Sadıghi, Mehdi
Şişman, Mert
Eyüboğlu, Behçet Murat
Derin beyin uyarımı, transkranial doğru akım stimülasyonu, nöropsikiyatrik transkranial manyetik stimülasyon, aritmik genleşme odaklarının RF ablasyonunda olduğu gibi elektromanyetik uyarım teknikleri hem tanı hem de tedavi amaçlı klinik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1] ve [2]. Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme (MRAYG), harici uygulanan akımın yarattığı manyetik akı dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile bulunması ve doku içerisindeki akım yoğunluğunun hesaplanması prensibine dayanan bir yöntemdir [3] ve [4]. Hesaplanan akım yoğunluğu ve ohmik iletkenlik dağılımı bilgileri kullanılarak doku içerisindeki elektriksel akım ve manyetik güç dağılımları hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla, uyarım enerjisi ile dokunun etkileşimi hesaplanabilmekte olup yukarıda söz edilen klinik uygulamaların başarı ve verimliliklerinin arttırılabilmesi hedeflenmektedir.MRAYG yönteminde temel prensip, MRG yöntemi ile elde edilen görüntülere harici akım uygulaması altında uygulanan akımın büyüklüğü ve süresi ile orantılı olarak eklenen faz terimlerinin bulunarak akımın indüklediği manyetik akı dağılımının hesaplanmasıdır [3]. MRAYG için önerilen Induced Current Nonlinear Encoding Spoiled Multi Gradient Echo (ICNE-SPMGE) MR darbe dizisinde, ICNE yöntemi ile okuma gradyanları boyunca akım uygulanabilir ve söz edilen faz terimlerinin büyüklüğü ve dolayısıyla elde edilen görüntülerdeki sinyal gürültü oranları (SGO) artmaktadır [5]. Ayrıca çoklu gradyan yankısı kullanılarak manyetik akı yoğunluğu görüntüleri farklı SGO seviyelerinde elde edilebilir. Bu görüntüler doğru katsayılarla ağırlıklandırılarak toplandığında ise daha yüksek SGO seviyesine sahip tek bir manyetik akı yoğunluğu görüntüsü elde edilebilir.Bu çalışmada, farklı gevşeme sürelerine (ve ) sahip dokuların görüntülenmesinde kullanılabilecek en iyi ICNE-SPMGE darbe dizisi parametrelerinin hesaplanması ve elde edilen görüntülerin gürültü seviyelerinin azaltılması amaçlanmıştır. Böylece, elektromanyetik uyarımın yapılacağı dokuya özel parametreler kullanılarak SGO seviyesi en yüksek iletkenlik ve akım dağılımı görüntülerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme
Eroğlu, Hasan Hüseyin; Sadıghi, Mehdi; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görü...
Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Radyoaktif Görüntüleme İçin Re-188 İle İşaretlenmiş Silika Kaplı Magnetit Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterize Edilmesi
Volkan, Mürvet(2012-12-31)
Bu projede, kanser tedavisinde kullanılabilecek özelliklerde manyetik nanoparçacıklar sentezlenecek ve radyoaktif olmayan Re-187 ile işaretlenecektir. Manyetik nanoparçacığın hazırlanması, yüzeyinin modifiye edilmesi, Re- 185/187-karbonil şelatının oluşturulması ve daha sonra oluşan şelatın parçacık yüzeyine tutturulması için gerekli koşullar optimize edilecektir. Zamana bağlı iş planı beş basamakta özetlenebilir: 1)Silika kaplı manyetik taneciklerin hazırlanması. Projenin 3 ayını kapsayacaktır. 2)Hazırlan...
Manyetik rezonans tabanlı uzamsal ayırma duyarlığı yüksek öziletkenlik görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat; Özbek, Orçun; İder, Ziya; Birgül, Özlem(2002-02-15)
Bu çalışmada Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntülüme (MRCDI) ve Elektriksel Empedans Tomografisi (EIT) tekniklerinde kullanılan metodlar birleştirilerek elde edilecek manyetik akı yoğunluğu, elektrik akım yoğunluğu ve yüzey gerilim bilgileri kullanılarak yüksek Uzamsal Ayırma Duyarlığı (UAD) (spatial resolution) ve Nicel Doğruluğa (ND) sahip öziletkenlik görüntüleri elde etmek için özgün bir görüntüleme tekniğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. EIT tekniği kullanılarak diğer tıbbi görüntüleme sistemleri...
Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Vücut içinde dokuların elektriksel özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, bu özelliklerin dokuların sağlıklı olması ya da olmaması ve fizyolojik işlevleri ile değiştiği bilinmektedir. Buradan hareketle, 1980’li yıllarda Sheffield Üniversitesi’nde vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla dokuların elektriksel empedanslarının ölçülmesiyle, doku iletkenlik dağılımı görüntülerinin oluşturulduğu Elektriksel Empedans Tomografisi (EET) yöntemi geliştirilmiştir [1]. Günümüzde bazı klinik uygulamalar...
Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı psikoterapi araştırmaları ile terapi ilişkisi, duygular terapide değişim süreci ve terapist danışan etkileşimi gibi konularda psikoterapide süreç araştırmaları yapılabilmektedir (McLeod, 2001). Konuşma analizi, dilin etkileşimsel dinamiğine odaklandığı için terapi ilişkisinin araştırılmasında tercih edilmektedir (Perakyla, 2004). Bu çalışmanın amacı, bir psikoterapi süreç araştırması olarak, kaçınmanın terapist ve danışan etkileşim sürecinde nasıl ortaya çıktığının...
Citation Formats
B. C. Açıkgöz, M. Sadıghi, M. Şişman, and B. M. Eyüboğlu, “Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82571.