Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme

2019-11-06
Eroğlu, Hasan Hüseyin
Sadıghi, Mehdi
Eyüboğlu, Behçet Murat
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görüntülerinde denetimli bir MHD kontrastı yaratmak ilgi çekici bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır [2-5]. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, MR genlik görüntülerinde MHD akışla ilişkili işaret kayıpları, MR faz görüntülerinde ise MHD akışla ilişkili faz birikmesi gözlenmiştir [2-5].Bu çalışmada vücuttaki elektriksel etkinlik ile ilgili bilgi verme potansiyeli bulunan MHD akış görüntüleme yöntemi, kavramsal çözümlemeden deneysel gerçeklemeye giden bir süreç içerisinde incelenmiştir.

Suggestions

Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi
Açıkgöz, Berk Can; Sadıghi, Mehdi; Şişman, Mert; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Derin beyin uyarımı, transkranial doğru akım stimülasyonu, nöropsikiyatrik transkranial manyetik stimülasyon, aritmik genleşme odaklarının RF ablasyonunda olduğu gibi elektromanyetik uyarım teknikleri hem tanı hem de tedavi amaçlı klinik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1] ve [2]. Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme (MRAYG), harici uygulanan akımın yarattığı manyetik akı dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile bulunması ve doku içerisindeki akım yoğunluğunun hesaplanması prensib...
Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Vücut içinde dokuların elektriksel özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, bu özelliklerin dokuların sağlıklı olması ya da olmaması ve fizyolojik işlevleri ile değiştiği bilinmektedir. Buradan hareketle, 1980’li yıllarda Sheffield Üniversitesi’nde vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla dokuların elektriksel empedanslarının ölçülmesiyle, doku iletkenlik dağılımı görüntülerinin oluşturulduğu Elektriksel Empedans Tomografisi (EET) yöntemi geliştirilmiştir [1]. Günümüzde bazı klinik uygulamalar...
Negatif pariteli mezon ve baryonların radiatif geçişleri, multipole manyetik momentlerinin incelenmesi
Savcı, Mustafa; Alıyev, Tahmasıb; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Projede negatif pariteli mezonların manyetik dipol momentleri, rezidüleri, ağır baryonların (spin 1/2 ve 3/2) güçlü etkileşme sabitleri, geçiş form faktörleri ve ışınsal geçişleri incelenecektir.
Manyetik rezonans tabanlı uzamsal ayırma duyarlığı yüksek öziletkenlik görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat; Özbek, Orçun; İder, Ziya; Birgül, Özlem(2002-02-15)
Bu çalışmada Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntülüme (MRCDI) ve Elektriksel Empedans Tomografisi (EIT) tekniklerinde kullanılan metodlar birleştirilerek elde edilecek manyetik akı yoğunluğu, elektrik akım yoğunluğu ve yüzey gerilim bilgileri kullanılarak yüksek Uzamsal Ayırma Duyarlığı (UAD) (spatial resolution) ve Nicel Doğruluğa (ND) sahip öziletkenlik görüntüleri elde etmek için özgün bir görüntüleme tekniğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. EIT tekniği kullanılarak diğer tıbbi görüntüleme sistemleri...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Citation Formats
H. H. Eroğlu, M. Sadıghi, and B. M. Eyüboğlu, “Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86101.