Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi

2017-12-31
Alkol tayinine yönelik olarak geliştirilen biyosensörler; spesifik, ekonomik, pratik, girişim etkilerinden mümkün olduğunca uzak ve hemen her laboratuar şartlarında kullanıma izin verebilen sistemler olduğu için alkol tayininde diğer metotlara nazaran gittikçe artan bir düzeyde kullanım alanı bulmaktadır . Alkol oksidaz (AOx) enzimi en çok kullanılan biyo-tanımlayıcı elementlerden biridir. Bu enzim beş karbonlu primer alkollerin tamamını dönüşüme uğratabilmektedir. Uygun biyobileşen ve fiziksel bileşenler seçilimi biyosensör geliştirilmesindeki en önemli aşamadır. Bu amaçla çok değişik malzemeler kullanılabilir. Biyosensör hazırlanmasında iletken polimerlerin kullanımı, biyosensörleri çok daha kullanışlı, hassas ve pratik hale getirmektedir. Öte yandan yüzey modifikasyonunda destek malzemesi olarak yaygın kullanılan makromoleküller olan dendrimerler, fitalosiyaninler ve siklodekstrinler tercih edilmektedir. İletken polimerlerin makromoleküller ile kombinasyonu enzimin elektrot yüzeyine pratik bir şekilde ve çoğu zaman tek adımda immobilizasyonunu sağlarken, hızlı elektron iletimiyle elektrokimyasal cevap süresini kısaltır ve biyosensörün kararlığını artırır. Bu projede,kendine özel avantajları olan makromolekül yapıları bir araya getirerek alkol tayini için kullanılabilecek biyosensörler geliştirilecektir.

Suggestions

N-Propargil Grubu İçeren Pirol Türevlerinin Çeşitli Katalizörlerle Siklizasyonu: Yeni İskelet Yapısına Sahip Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı
Balcı, Metin; Tanyeli, Cihangir; Akdağ, Akın(2013-12-31)
Pirol ve indol halkalarına “a” bağı üzerinden kenetlenmiş yeni heterosislik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirilecektir. Bunun için azot atomuna propargil grubunun bağlı olduğu pirol ve indol aldehit, asetil ve ester türevlerinden hareket edilecektir. Esterler önce aminlere çevrilecek ve sonra altın tuzları ve/veya iyot katalizörlüğünde intramoleküler siklizasyon sonucunda pirol ve indol halkalarına kenetlenmiş yeni heterosiklik bileşikler sentezlenecektir. Aldehit ve keton türevleri ise hidr...
FOTOKATALİTİK UYGULAMALAR İÇİN TİO2-SİO2 KARIŞIM OKSİTLERİNİN İLETKEN OKSİT KAPLI CAM ÜZERİNE ELEKTROFOREZ METODU İLE KAPLANMASI
Karakaş, Gürkan(2014-12-31)
Yarı iletken metal oksit ince filmler fotokatalitik özellikleri kendini temizleme özelliği, antimikrobik özellikleri, super hidrofilik ve superhidrofobik özellikleri ve güneş pillerinin üretiminde kullanılmaktadır. TiO2 ekonomik olması, toksik özelliklerinin olmaması ve yüksek kararlılığı nedeniyle en çok tercih edilen fotokatalizördür. Bu projede nanoyapılı TiO2-SiO2 tanecikler sol-gel tekniği kullanılarak colloidal bir çözelti üretilecek ve elektroforez yöntemiyle iletken indium-kalay oksit kaplı cam üz...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Citation Formats
L. K. Toppare et al., “Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58723.