Namus Ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumların Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ve Dine İlişkin Tutumlar Açısından Öğrenci Olmayan Örneklem İle İncelenmesi

2009-12-31
Sakallı Uğurlu, Nuray
Bu çalışma ile namusun algılanışına ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ile sistemi meşrulaştırma eğilimi, cinsiyetçi ve dini tutumlar arasındaki ilişki incelenecektir. Literatür incelendiğinde, cinsiyetçiliğin dindarlık düzeyi ve sistemi meşrulaştırma ile ilişkisinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde araştırıldığı görülmektedir. Türkiye'de ve Amerika'da yapılan çalışmalar incelendiğinde cinsiyetçiliğin dindarlık (Burn ve Busso, 2005; Glick, Lameiras ve Castro, 2002) ve sistemi meşrulaştırma (Jost ve Kay, 2005) ile ilişkisini ele alan araştırmalara rastlanmaktadır. Amerika'da dindarlık ve çelişik duygulu cinsiyetçilik konusunda yapılan bir çalışmada korumacı cinsiyetçiliğin dindarlık ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Burn ve Busso, 2005). Türkiye'de ise dindarlık korumacı cinsiyetçiliğin yanı sıra düşmanca cinsiyetçilik ile de ilişkilidir (Taşdemir, Sakallı-Uğurlu ve Öner-Özkan, 2008). Bunun yanı sıra, ODTÜ öğrencileri ile yapılan bir tez çalışmasında namusun bekaretle ilişkilendirilmesi ve namus adına kadına uygulanan şiddet ile cinsiyetçiliğin ve sistemi meşrulaştırmanın ilişkili olduğu bulunmuştur (Işık, 2008). Bu araştırma bulgularına dayanarak namusun algılanışı ve kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar açısından da cinsiyetçiliğin, dindarlığın ve sistemi meşrulaştırmanın öğrenci örneklemi dışında incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Yöntem Örneklem ve İşlem Bu çalışma kapsamında yaklaşık olarak 150 kadın ve 150 erkek olmak üzere toplam 300 öğrenci olmayan katılımcıdan veri toplanması planlanmaktadır. Psikoloji etik kurallarına uygun olarak katılımcılardan veri anketörler aracılığı ile toplanacaktır. Veri Toplama Araçları Kadın namusu/erkek namusu algısı; Namusun Algılanışına ilişkin Tutumlar Ölçeği; Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği; Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği; Dindarlık Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu.

Suggestions

Namus kültürlerinde namus ve namus adına kadına şiddet: Sosyal psikolojik açıklamalar
Sakallı, Nuray (2013-06-01)
The purpose of this article is to review studies focusing on honor, especially honor defined over women’s behavior, and violence against women in the name of honor in the cultures of honor. In this regard, first of all the meaning of honor in different cultures is mentioned and then the meaning of honor in the cultures of honor is discussed. Through addressing the traditional roles in the cultures of honor, different roles and responsibilities of men and women in relation to honor is given. The perception o...
Namus ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin geliştirilmesi
Işık, Ruşen; Sakallı, Nuray (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadının namusuna ve namus uğruna kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumları ölçebilecek iki ayrı ölçme aracı geliştirmektir: Namusa ilişkin Tutumlar Ölçeği (NTÖ) ve Namus adına Kadına Uygulanan Şiddete yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ). Bu araştırmaya 180 kadın ve 166 erkek olmak üzere toplam 351 Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencileri katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.30 (S = 2.36) yıl olarak bulunmuştur. Çalışmanı...
Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Preservice science teacher's efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs
Savran, Ayşe; Çakıroğlu, Jale Us; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
This study intended to explore preservice science teachers' science teaching efficacy beliefs and their classroom management beliefs. In addition, preservice science teachers' efficacy and classroom management beliefs were compared regarding gender, and grade level. Also, the intenelationships among their efficacy beliefs, classroom management beliefs, the number of university pedagogical courses completed and university cumulative point grade average (CGPA) were investigated. The present study was conducte...
Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray; Ceylan-Batur, Suzan; Doğulu, Canay (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulay...
Citation Formats
N. Sakallı Uğurlu, “Namus Ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumların Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ve Dine İlişkin Tutumlar Açısından Öğrenci Olmayan Örneklem İle İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58730.