Hide/Show Apps

Namus Ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumların Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ve Dine İlişkin Tutumlar Açısından Öğrenci Olmayan Örneklem İle İncelenmesi

2009-12-31
Sakallı Uğurlu, Nuray
Bu çalışma ile namusun algılanışına ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ile sistemi meşrulaştırma eğilimi, cinsiyetçi ve dini tutumlar arasındaki ilişki incelenecektir. Literatür incelendiğinde, cinsiyetçiliğin dindarlık düzeyi ve sistemi meşrulaştırma ile ilişkisinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde araştırıldığı görülmektedir. Türkiye'de ve Amerika'da yapılan çalışmalar incelendiğinde cinsiyetçiliğin dindarlık (Burn ve Busso, 2005; Glick, Lameiras ve Castro, 2002) ve sistemi meşrulaştırma (Jost ve Kay, 2005) ile ilişkisini ele alan araştırmalara rastlanmaktadır. Amerika'da dindarlık ve çelişik duygulu cinsiyetçilik konusunda yapılan bir çalışmada korumacı cinsiyetçiliğin dindarlık ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Burn ve Busso, 2005). Türkiye'de ise dindarlık korumacı cinsiyetçiliğin yanı sıra düşmanca cinsiyetçilik ile de ilişkilidir (Taşdemir, Sakallı-Uğurlu ve Öner-Özkan, 2008). Bunun yanı sıra, ODTÜ öğrencileri ile yapılan bir tez çalışmasında namusun bekaretle ilişkilendirilmesi ve namus adına kadına uygulanan şiddet ile cinsiyetçiliğin ve sistemi meşrulaştırmanın ilişkili olduğu bulunmuştur (Işık, 2008). Bu araştırma bulgularına dayanarak namusun algılanışı ve kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar açısından da cinsiyetçiliğin, dindarlığın ve sistemi meşrulaştırmanın öğrenci örneklemi dışında incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Yöntem Örneklem ve İşlem Bu çalışma kapsamında yaklaşık olarak 150 kadın ve 150 erkek olmak üzere toplam 300 öğrenci olmayan katılımcıdan veri toplanması planlanmaktadır. Psikoloji etik kurallarına uygun olarak katılımcılardan veri anketörler aracılığı ile toplanacaktır. Veri Toplama Araçları Kadın namusu/erkek namusu algısı; Namusun Algılanışına ilişkin Tutumlar Ölçeği; Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği; Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği; Dindarlık Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu.