Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi

2020-12-01
Akbaş, Gülçin
Sakallı, Nuray
Ceylan-Batur, Suzan
Doğulu, Canay
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçları, toplam varyansın %52.34’ünü açıklayan 10 maddelik tek faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Maddelerin aldıkları faktör yükleri .67 ve .79 arasında, madde-toplam korelasyonları ise .58 ve .72 arasında değişmektedir. Ayrıca, NSM ölçeğinin iç tutarlık katsayısının .90 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin namusla ilgili diğer değişkenler (namusu onaylama, namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlar) ve diğer sistemi meşrulaştırma ideolojileri (cinsiyet sistemini meşrulaştırma, korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik) ile anlamlı ilişkisi ölçeğin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, NSM ölçeğinin ilgili alanyazında kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
Nesne Dergisi

Suggestions

Namus kültürlerinde namus ve namus adına kadına şiddet: Sosyal psikolojik açıklamalar
Sakallı, Nuray (2013-06-01)
The purpose of this article is to review studies focusing on honor, especially honor defined over women’s behavior, and violence against women in the name of honor in the cultures of honor. In this regard, first of all the meaning of honor in different cultures is mentioned and then the meaning of honor in the cultures of honor is discussed. Through addressing the traditional roles in the cultures of honor, different roles and responsibilities of men and women in relation to honor is given. The perception o...
Namus Ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumların Sistemi Meşrulaştırma Eğilimi, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ve Dine İlişkin Tutumlar Açısından Öğrenci Olmayan Örneklem İle İncelenmesi
Sakallı Uğurlu, Nuray(2009-12-31)
Bu çalışma ile namusun algılanışına ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ile sistemi meşrulaştırma eğilimi, cinsiyetçi ve dini tutumlar arasındaki ilişki incelenecektir. Literatür incelendiğinde, cinsiyetçiliğin dindarlık düzeyi ve sistemi meşrulaştırma ile ilişkisinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde araştırıldığı görülmektedir. Türkiye'de ve Amerika'da yapılan çalışmalar incelendiğinde cinsiyetçiliğin dindarlık (Burn ve Busso, 2005; Glick, Lameiras ve Castro, 2002) ve sis...
Strengths and weaknesses of problem-based learning in engineeriing education: students’ and tutors’ perspectives
Ateş, Özlem; Eryılmaz, Ali (2010-01-01)
This study aims to analyze the strengths and weaknesses of problem-based learning (PBL) implementations in engineering education and problems encountered in it from the perspectives of tutors and students. A case study design was employed in this study. To this end, four tutors, their five PBL modules, and fourteen students were selected. The data were collected by means of observations, interviews, and additional data sources. The results indicated that gaining engineer’s viewpoint and self confidence; imp...
Applying the personalization principle of multimedia learning theory in second language listening classes
Yeşildağ, Ceren ; Sadık, Olgun (2021-08-01)
Earlier works in various contexts investigated the effectiveness of the personalization principle of Multimedia Learning Theory (MLT). According to MLT, better learning outcomes can be achieved when instructional material is delivered through a conversational speaking style rather than a formal style. However, no conclusion has been drawn on the issue that the personalization principle is effective in every condition. This study investigated whether the personalization principle has any effect on second lan...
Effectiveness of R&D tax incentives in Turkey
Taş, Ekin; Erdil, Erkan; Department of Economics (2021-7)
The aim of this study is to investigate the effectiveness of research and development (R&D) tax incentives in generating additional business R&D expenditures in Turkey by applying propensity score matching (PSM) to correct any selection bias and to estimate the average treatment effect on the treated (ATT). For this purpose, the hypothesis that “R&D tax incentives increase business sector R&D intensity (the ratio of firm’s net R&D expenditures to total turnover)” is tested and the effectiveness of R&D tax i...
Citation Formats
G. Akbaş, N. Sakallı, S. Ceylan-Batur, and C. Doğulu, “Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi,” Nesne Dergisi, pp. 472–491, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70022.