Namus ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin geliştirilmesi

Download
2009-01-01
Işık, Ruşen
Sakallı, Nuray
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadının namusuna ve namus uğruna kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumları ölçebilecek iki ayrı ölçme aracı geliştirmektir: Namusa ilişkin Tutumlar Ölçeği (NTÖ) ve Namus adına Kadına Uygulanan Şiddete yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ). Bu araştırmaya 180 kadın ve 166 erkek olmak üzere toplam 351 Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencileri katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.30 (S = 2.36) yıl olarak bulunmuştur. Çalışmanın amacına uygun olarak namus konusunda yapılan çalışmalar ve özellikle Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri adlı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporundan yararlanılarak her iki ölçek için madde havuzları oluşturulmuştur. Ölçeklerin geçerliklerini test etmek için faktör analizi, madde-toplam korelasyonları ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca, cinsiyet değişkeni açısından gruplar arası ayrışma analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda hem NTÖ’nün hem de NKUŞTÖ’nün yeterli düzeyde geçerliğe sahip olduğu bulunmuştur. Güvenirlik için ise, iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. NTÖ’nün iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 94 değerinde iken, NKUŞTÖ’nün iç tutarlık katsayısı. 91 değerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yeni geliştirilen her iki ölçeğinde öğrenci örnekleminde namusun algılanışını ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumları ölçebilecek geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiştir.

Citation Formats
R. Işık and N. Sakallı, “Namus ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin geliştirilmesi,” Türk Psikoloji Yazıları, vol. 12, pp. 1–9, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75617.