Spektral-Zaman Tanımlı Osl Sistemi Geliştirilmesi

2009-12-31
Proje Bilgileri: Amaç: Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) radyasyon dozimetrisi ve arkeolojik/jeolojik buluntuların yaş tayini çalışmaları ile yalıtkan ve büyük bant aralıklı yarı iletkenlerde iyonlaştırıcı radyasyonla yaratılan yapı kusurlarını araştırmak için sıkça kullanılmaktadır. OSL radyasyonla uyarılmış maddelerde ışık ile uyarmayla üretilen lüminesans ışıması olarak tanımlanabilir. Ölçülen lüminesans şiddetinin radyasyon dozuna kalibre edilmesi ise pasif toplayıcı bir dozimetre sisteminin geliştirilmesine olanak tanır. Lüminesans merkezlerinin zaman tanımlı özelliklerinin incelenmesi bu merkezlerin fiziksel yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için çok önemlidir. Bu proje kapsamında laboratuvarımızda geliştirmekte olduğumuz zaman tanımlı OSL sistemini bir monokromatör yardımı ile spektral-zaman tanımlı ölçümler yapabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla bir mavi ışık kaynağı ve hızlı foton sayıcı kullanarak atmalı kipte uyarım yapabilen zaman-tanımlı bir OSL ölçüm sistemine hassas bir monokromatör ekleyerek lüminesans yayımının spektral dağılımını da incelemeyi mümkün kılacak bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktayız. Kapsam ve iş planı: Proje kapsamında, laboratuvarımızda geliştimekte olduğumuz zaman- tanımlı OSL sistemine bir monokromatör ekleyerek spektral-zaman tanımlı bir ölçüm sistemine ulaşmayı planlıyoruz. Projenin ilk kısmında satın alacağımız monokromatör zaman- tanımlı bir OSL sistemine entegre edilecektir. Projenin ikinci altı aylık bölümünde ise foton sayım cihazı ve monokromatör için gerekli yazılımlar geliştirilecek ve sistem tamamlandıktan sonra test deneylerine geçilecektir. Sistem ile BeO, quartz, feldspat gibi malzemelerde zaman tanımlı OSL çalışmaları yapılacaktır. Beklenen Sonuçlar: Zaman-tanımlı ölçüm sistemi sistemi BeO, Al2O3:C, kuvars ve feldispat örneklerinin lüminesans emisyon mekanizmalarını daha iyi anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacaktır.Feldispat ve kuvars sinyallerinin zaman-tanımlı ayrıştırılması örnek hazırlama prosedürlerini basitleştireceğinden hem zaman hem de maddi anlamda yararlı olacaktır.

Suggestions

Spektral analiz teknikleri ile santrifüj pompalarındaki akış bozukluklarının deneysel olarak incelenmesi
Eralp, Cahit O.; Bilgen, Hakkı İ.(1994)
Santrifüj pompalardaki kavitasyon sorununu incelemek için değişik debi ve emme basınçlarında deneysel bir araştırma yapılmıştır. Deneyler sabit debide, emme basıncının, dolayısıyla net pozitif emme yüksekliğinin düşürülmesinin etkisi ve bunun farklı debilerde tekrar edilmesi üzerine planlanmıştır. Pompa girişinde farklı noktalara yerleştirilen iki basınç duyargası ile akıştaki basınç değişiklikleri analog veri olarak kaydedilmiştir. Alınan analog verilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, 100 kHz kapasiteli...
Wavefront shaping assisted design and application of effective diffractive optical elements providing spectral splitting and solar concentration: splicons
Gün, Berk Nezir; Yüce, Emre; Department of Physics (2020-9)
The diffractive optical elements that mainly concentrate light are primarily designed via numerical methods. These methods incur increased computational time as well as a lack of real-life conditions. Our experimental approach offers a new design method for SpliCon, a particular type of diffractive optical element that can spectrally split and concentrate broadband light (420 nm - 875 nm). We managed to form a programmable SpliCon by wavefront shaping via a phase-only spatial light modulator.The method we...
Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları...
Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti
Bek, Alpan; Demirtaş, Özge(2016-12-31)
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artır...
Uzaktan algılama radarı için anten sistemi
Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Çiloğlu, Tolga(1999-12-15)
Uzaktan Algılama Radarı için Anten Tasarımı Projesinde mikrodalda ve milimetrik dalga frekanslarında uzaktan algılama amaçlı kullanılacak, yüksek kazançlı, düşük gürültü seviyeli bir anten sisteminin incelenmesi ve tasarımı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu sistemin besleme dizisi elemanları olarak dielektrik çubuk antenler seçilmiş ve incelenmiştir. Bu proje kapsamında, besleme dizisi için demet oluşturucu ağ tasarımı, anten elemanların birbirleri ile etkileşimin incelenmesi, bu etkileşimin anten sistem...
Citation Formats
E. Bulur, “Spektral-Zaman Tanımlı Osl Sistemi Geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58744.