Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti

2016-12-31
Bek, Alpan
Demirtaş, Özge
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artırımlı Raman spektroskopisi (SERS) adı verilen plazmonik artırım sayesinde gerçekleştirilecektir. SERS yöntemiyle elde edilen sinyalin rastlantısal olarak moleküllerin sıcak noktalara (hot spots) gelmesi olasılığına bağlı kalmasından farklı olarak, bahsedilen aygıt ile iyi belirlenmiş nanoboyutta bir bölgeden tek bir moleküle ait bilgi alınabilecektir. Bu bölge bir NEMS/MEMS’in özellikle yapılandırılmış aralığı olup, bu aralığa yerleştirilen moleküllerin üzerlerine frekans kipli ve kalibre bir kuvvet uygulanmasına olanak verir.

Suggestions

Biyolojik Malzemelerin T-Işınları İle Karekterizasyonu
Altan, Hakan; Midilli, Yakup; Karagöz, Burcu(2015-12-31)
Araştırmacılar için terahertz (THz) dalga boylarına dayanan teknolojiler ve uygulamalar fizik alanındaki birçok olayı aydınlatabilmesi yönünden benzeri olmayan bir kazanç sağlamaktadır. Bu çeşitli uygulamalar arasında en iyi sonuç alınan yöntemler atmalı THz spektroskop sistemlerinin geliştirilmesi ve bunların farklı malzemelerdeki uygulamaları olmuştur. Bu proje çalışmasında son bir yıldır Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kıvanç Kamburoğlu ile başlattığımız T-ışınları ile ...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Tek molekül tespiti için FREkans MOdüleli Raman Saçılması (FREMORS)
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat(2015-12-31)
Bu projede amaç “tek molekül tespiti için FREkans MOdüleli Raman Saçılması (FREMORS)” aygıtı üretmektir. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek molekül tespitine imkan vermesi, yüzey arttırımlı Raman spektroskopisi (SERS) gibi plazmonik arttırım ile yapılacaktır. SERS yöntemiyle elde edilen sinyalin rastlantısal olarak moleküllerin sıcak noktalara gelmesi olasılığına bağlı kalmasından farklı olarak, bahsedilen aygıt ile iyi belirlenmiş nanoboyutta bir bölgeden tek molekül bilgisi alınabilecekt...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Citation Formats
A. Bek and Ö. Demirtaş, “Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58777.