Yang Mills Matris Modelleri, Fuzzy Uzaylar ve Kaotik Dinamik

2018-12-31
Kürkcüoğlu, Seçkin
Çelik, Ufuk Can
Oktay, Onur
Tasci, Cankut
Bu projede kütle deformasyon terimleri içeren Yang Mills matris modellerinde ortaya çıkan kaotik dinamiğin, somut modeller üzerinde analitik ve nümerik yöntemler kullanılarak çalışılmasına odaklanılacaktır. Bu çerçevede ilk aşamada M-(atrix) teorisi ile ilgili modeller olan BFSS matris kuantum mekaniği modeli ve ABJM ayar teorisinin 0+1 boyuta indirgenmiş halinin deformasyonları ele alınması düşünülmüş olup, bu modellerde bulunan arka plan ayar alanlarının hareket denklemlerinden gelen sınırlayıcı koşulları sağlayan ve kolektif zaman bağlılığı içeren matrisler alanları kullanılarak etkin eylemlerin elde edilmesi planlanmıştır. İkinci aşamada ise bu etkin eylemlerin olası kaotik yapıları Lyapunov üstlerinin hesaplanması ve Poincare kesitlerinin belirlenmesi ile ortaya çıkarılması öngörülmektedir.

Suggestions

Negative Parity Baryonlarının Özelliklerininincelenmesi
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa(2014-12-31)
Projenin ana Negative Parity Baryon’larının statik özelliklerinin irdelenmesidir. Ölçülebilir özelliker için elde edilecek sonuçlar Jefferson Laboratuvarı ve Mainz’de yapılan deneylere de ışık tutacaktır. Bu sonuçlar hadronların iç yapıları hakkında önemli bilgiler verecektir. Projenin ikinci asamasında LHC deneylerinde keşfedilmiş ağır baryonlar arasında diagonal olmayan geçişlerin Magnetic Moment’leri hesaplanacaktır.
BeO malzemesinde sığ tuzak merkezlerinin termolüminesans ölçümleri ile belirlenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver(2014-12-31)
Bu proje aracılığı ile düşük sıcaklıklarda dozimetri uygulamalarında potansiyel bir malzeme olan BeO bileşiğinin 10-300 K sıcaklık aralığında termolüminesans ölçümleri alınacaktır. Ölçümler sonucunda elde edilecek datanın analizleri sonucunda malzeme içerisinde bulunan sığ tuzak merkezlerinin belirlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri, yakalama kesit alanları, konsantrasyonları ve bant boşluğundaki dağılımları hakkında detaylı bi...
On the finite perimeter sets of sub-Lorentzian metric spaces
Çetin, Günseli; Sarıoğlu, Bahtiyar Özgür; Department of Physics (2022-8-25)
In this thesis, inspired by the recent progress on sub-Riemannian geometry, a method of determining the finite perimeter sets of sub-Lorentzian manifolds independent of the original metric structure is suggested and a possible version of Riesz Representation theorem is discussed.
Non-Abelian gauge theories of the Yang-Mills type
Abuhatab, Ahmed; Başkal, Sibel; Department of Physics (2003)
In this thesis, starting from the effective Lagrangians of the standard Yang-Mills, higher derivative Yang-Mills and the Chern-Simons- Yang-Mills theories, we have given the corresponding field equations and the symmetric gauge invariant energy- momentum tensors. Lagrangians containing higher derivative terms have been found useful for discussing the long lange effects of the gluon fields. A numeri cal solution is found for a spherically symmetric static gauge potential. On the other hand, Chern-Simons- Yan...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edilen bu modelin sahip olduğu simetrilerinfiziksel objelere etkilerini inceledik. Daha sonra bu modelin simetrilerini, Yang-Mills teorisinindüşük enerji limitini tanımlayacak Z(N)?e kıran bir tedirgeme altında, durağan ve sonsuz ayrıksicim çözümlerine sahip olduğunu gösterdik. Daha genel çözü...
Citation Formats
S. Kürkcüoğlu, U. C. Çelik, O. Oktay, and C. Tasci, “Yang Mills Matris Modelleri, Fuzzy Uzaylar ve Kaotik Dinamik,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58798.