Imidaklopridinin Bal Arıları (apis Mellifera L. 1758 ) Üzerindeki Davranışsal Etkisi.

2013-12-31
Birand Özsoy, Ayşegül Ceren
Kayim, Mehmet
Kapsam: Imidaklopridin çok düşük konstrasyonlarda bal arılarının lokomotor aktivesini (Locomotor Activity, LMA) ne derecede etkilediğini tespit etmektir. imidakloprid arıların lokomotor aktivitesini düşük dozlarda dahi etkileyebiliyorsa, arıların tarlacılık, evedönüş oranları ve kovan içinde çalışmalarının da etkilenebileceği sonucuna varılabilir. 50ppb ve daha düşük dozlar (5 ppb’ye kadar) test edilecektir. Ayrıca lokomotor aktiviteyi ölçmek için kullanılacak yöntem yüksek bir çözünürlüğe sahiptir ve arılar üzerinde dünyada ilk defa bu çalışmada uygulanacaktır. Yöntem: Deneyler A. m. anatoliaca, A. m. caucasica, A. m. carnica ve A. m. syriaca alttürleri üzerinde yapılacaktır. A.m. anatoliaca alttürü için Yığılca ve Muğla ekotipleri ayrı ele alınacaktır. Deney arıları Biyoloji Bölümü arkasındaki arılıkta bulunan Türkiye’deki 5 bal arısı alttürüne ait kolonilerden alınacaktır. İşçi arılar toplandıktan sonra laboratuvarda imidakloprid uygulaması yapılacaktır. Örneklenen arılar monitöre konulmadan önce 24 saat karanlıkta beslendikten sonra imidakloprid etken madde ile hazırlanacak stok çözeltisinden 5, 10, 50 ve 100 ppb çözeltileri ise 500ppb çözeltiden sıralı seyreltme yöntemi ile hazırlanacaktır. Bu dozlarda imidakloprid uygulanan ve kontrol grubu arıların lokomotor aktivitesi yüksek çözünürlüğe sahip aktivite izleme sistemi (Activity Monitoring System) ile sayısallaştırılacaktır. Kullanılacak iki monitorde toplam 64 arının aktivitesi ölçüldükten sonra genetik analizler yapılacaktır. Ayrıca bilgisayara bağlanacak çevre mönitörü izleme süresince ortamdaki sıcaklık, bağıl nem ve ışık miktarı da her dakika kaydedilecektir. Aktivite verileri üzerinde varyans analizi yapılacaktır. Bu sayede; i) ırklar arasındaki doğal aktivite farklılığı (kontrol gruplarını kullanarak), ii) ırkların imidaklopride karşı verdikleri tepki farklılığı, iii) farklı imidakloprid derişimlerinin ve arı aktivitesini nasıl ve ne düzeyde etkileyeceği anlaşılabilecektir. Analizler ilk 1, 3, 6, 12 ve 24 saatlik aktivite verileri için ayrı ayrı yapılacaktır. Tüm analizler için SPSS v.20 yazılımı kullanılacaktır. İmidakloprid etken maddesinin arılara olası etkisi rtPCR protokolu uygulanarak genetik analizlerle de araştırılacaktır. imidaklopridin hangi gen bölgelerinde ifade değişikliğine neden olduğu ve bu değişimin ne yönde ve ne derecede olduğu ve aktivite izleme deneylerinden alınacak veriler ile ilişkisi araştırılacaktır.

Suggestions

Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Aziridinil Fosfatların Organik Sentezi Ve Antimikrobyal özelliklerinin Belirlenmesi.
Gözen, Ayşe Gül(2013-12-31)
Bu projenin amacı aziridinil fosfonatların organik sentezini yapmak ve antimikrobiyal özelliklerini tespit etmektir.Aziridinil fosfonatların biyolojik aktiviteleri bilinmektedir;ancak bu bileşiklerin esterlerinin antimikrobiyal özellikleri daha önce çalışılmamıştır. Bu gerekçe ile proje kapsamında aziridinil fosfonatların organik sentezi gerçekleştirilecek, sentezlenen bu bileşiklerin bakteri ve fungus büyümesi üzerine etkileri MIC ve disk difüzyon ölçümleriyle belirlenecektir. Aziridinil fosfonatların orga...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2014-12-31)
CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormondur. CART peptidleri beyinde, hipofiz, adrenal bezlerde, pankreasta ve bağırsakta yüksek miktarlarda sentez edilir. Hipotalamusta, yeme mekanizmalarını regüle eden alanlarda yüksek seviyelerde ifade edilen CART´la yapılan davranışsal ve ilaç mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar, CART’ın yeme mekanizmasını baskılayıcı etkilerini gö...
Citation Formats
A. C. Birand Özsoy and M. Kayim, “Imidaklopridinin Bal Arıları (apis Mellifera L. 1758 ) Üzerindeki Davranışsal Etkisi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58833.