Hide/Show Apps

MİKRO DESENLİ POLİMERİK YÜZEYLER KULLANARAK SAĞLIKLI VE NEOPLASTİK HÜCRELERİN DAVRANIŞARININ SAPTANMASI

Bu projenin amacı, mikro desenli polimerik filmler üreterek, desenlerin sağlıklı ve neoplastik hücre tipleri üzerine fiziksel etkisinin araştırılması ve kanser tanısında kullanılabilirliğinin saptanmasıdır. Mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojisi kullanılarak geometrik desenli mikro kalıplar üretilecek, polimer filmler bu kalıplardan üretilen polidimetilsiloksan (PDMS) negatif kalıplarda çoğaltılacaktır. Bu çalışmada farklı hücre gruplarında hem hücre çekirdeklerinin şekillerinin ve fokal adezyonlarda görev alan önemli proteinlerin yoğunluk farklarının saptanması, hem de yüzey desenlerindeki boyutsal farklılıkların hücre davranışı üzerine etkisinin araştırılması planlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek veriler ışığında, kanser tanı testi olmaya en uygun yüzey geometrisinin belirleneceği düşünülmektedir.