Hide/Show Apps

G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması

Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir; ancak bu eşleşmenin reseptör intörnalizasyonu, olgunlaşması, işlev ve farmakolojisi üzerinde önemli rolleri olduğu düşünülmektedir. Bu proje neticesinde model GPKR olan Ste2p maya feromon reseptör eşleşmesinin yalnızca ikili bir etkileşimden ibaret olmadığı, üçlü ve dörtlü bir etkileşimin varlığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ste2p ikili etkileşimi ile ilgili yapılmış araştırmalar bu model GPKR’nin agonistinin, eşleşmeye herhangi bir etkisinin olmadığını göstermiş; ancak α-faktörün çoklu reseptör etkileşimini etkileyebileceği yönünde bir hipotez sunmuştur. Bu projede üç ve dörtlü reseptör etkileşimini göstermeyi planladığımız yöntemlerle, ligandın çoklu reseptör etkileşimine etkilerini araştırmayı amaçlamaktayız. Proje sonucunda elde edeceğimiz bulgular, GPKR oligomerleşmesi, bu çoklu eşleşmenin reseptör biyokimyası üzerindeki etkileri ve agonistin oligomerleşme üzerindeki etkileri konusunda açıklayıcı olacaktır.