G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması

2016-12-31
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir; ancak bu eşleşmenin reseptör intörnalizasyonu, olgunlaşması, işlev ve farmakolojisi üzerinde önemli rolleri olduğu düşünülmektedir. Bu proje neticesinde model GPKR olan Ste2p maya feromon reseptör eşleşmesinin yalnızca ikili bir etkileşimden ibaret olmadığı, üçlü ve dörtlü bir etkileşimin varlığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ste2p ikili etkileşimi ile ilgili yapılmış araştırmalar bu model GPKR’nin agonistinin, eşleşmeye herhangi bir etkisinin olmadığını göstermiş; ancak α-faktörün çoklu reseptör etkileşimini etkileyebileceği yönünde bir hipotez sunmuştur. Bu projede üç ve dörtlü reseptör etkileşimini göstermeyi planladığımız yöntemlerle, ligandın çoklu reseptör etkileşimine etkilerini araştırmayı amaçlamaktayız. Proje sonucunda elde edeceğimiz bulgular, GPKR oligomerleşmesi, bu çoklu eşleşmenin reseptör biyokimyası üzerindeki etkileri ve agonistin oligomerleşme üzerindeki etkileri konusunda açıklayıcı olacaktır.

Suggestions

G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
G proteine kenetli reseptörler (GPKR) uzun yıllar boyunca hücre zarında tek reseptör olarak bulundukları ve sinyal iletiminde tekbaşlarına yeterli oldukları varsayımı ile çalışılmışlardır. Ancak son yıllardaki deneysel sonuçlar bu reseptörlerin birbirleri ile eşleşerek iki ya da daha fazla reseptörden oluşan gruplar halinde bulunabilecekleri fikrini ortaya koymuştur. GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri dışında diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. G...
Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Ağraz, Melih; Purutçuoğlu Gazi, Vilda(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uygulanmamış olan uyarlanmış en çok olabilirlik metodunu kullanarak parametre tahmin etmeyi, model dağılım varsayımını hem çok değişkenli normal hem de simetrik konum-ölçek dağılım ailesi altında değerlendirmeyi kapsamaktadır.
G-alpha (i) proteinlerinin homodimerizasyonunun canlı hücrelerde tespiti
Son, Çağdaş Devrim; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih; Önde, Sertaç; Yanık, Tülin(2018-12-31)
Hipotezimiz Gα alt biriminin reseptörlerden bağımsız bir şekilde dimer oluşturduğudur. Bu hipotezimizi test etmek için projedeki amacımız; Gα protein alt biriminden olan Gαi1 protein dimerleşmesini canlı hücreler kullanarak ileri floresan mikroskopi teknikleri ile test etmektir. Bu amaç doğrultusunda Gαi1 proteini dimerizasyonu bütün ve bölünmüş EGFP ve/veya bütün ve bölünmüş mCherry kromoforlarıyla işaretlenerek Förster rezonans enerji transferi (FRET) ve Bimoleküler Floresan Tamamlama (BiFC) yöntemleri k...
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesan Özelliklerinin Ve Metal Yüzeyler Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi
Yılmaz, Ayşen; Yazıcı, Necmeddin Ahmet; Esentürk, Okan; Çırpan, Ali; Danışman, Mehmet Fatih; Mete, Ersen; Araz, Ocak Şule(2016)
Projemizde üç değişik iş paketi çalışıldı: 1) LaBO3, GdBO3 ve YBO3 bileşikleri iki değişiksentez yöntemiyle, mikrodalga yardımlı katı hal sentez yöntemi ve hidrotermal sentez yöntemiile sentezlenip içlerine değişen miktarlarda Dy3+, Tb3+ ve Sm3+ iyonları katkılanıpfotolüminesan özellikleri incelendi. Sentez yöntemi değiştiğinde elde edilen ürününmorfolojisinin ve fotolüminesan şiddetinin değiştirdiği görüldü. Farklı iyon katkılama ile farklırenkte ışıma elde edildi. 2) Radyasyon ölçümlerinde kişisel dozimet...
Citation Formats
Ç. D. Son, T. Yanık, and S. Kocabıyık, “G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58863.