Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi

Download
2017
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15, K23 ve K27) farklı karbon zinciri eklemeleriyle toplam 20 adettiyol ve azido alanin modifikasyonu gerçekleştirerek MMP-2 yapısındaki çinko elementinekoordinasyon sağlama prensibine dayanmaktadır.Proje süresinde lizin modifikasyonlarda sentezlerdeki sıkıntılardan dolayı strateji değiştirmeyegidilmesi gerekmiştir. Bu nedenle her bir lizinden 3 farklı modifikasyon sentezlenmiş ancakbunlardan da ikişer tanesinin katlanması başarı ile gerçekleşmiştir. Histidin modifikasyonumodel peptitte başarılı olunmasına rağmen esas peptitte click tepkimesinin başarısızlığınedeniyle gerçekleşememiştir. Elde edilen CLTX türevlerinin MMP-2 aktiviteleri ölçülmüşancak beklenen aksine inhibe etmek yerine aktive ettiği görülmüştür.

Suggestions

Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Biyoteknolojik yöntemlerle kanser hastalığının DNA düzeyinde incelenmesi
Eren, Emel; Gündüz, Ufuk; Aytaç, Uğur(1994)
Son yıllarda, kanser tanı ve tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilirken, özellikle kan ve lenf sistemi ile ilgili kanser türlerinde erken tanı sayesinde tamamen iyileşen vakaların sayılarında da belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Moleküler biyoloji alanındaki en önemli gelişmelerin birisi de kansere neden olan moleküler değişikliklerin anlaşılmaya başlanmasıdır. Hücresel ve moleküler düzeyde bütün yaşamsal işlevlerimizin kontrol < merkezi olan DNA'da meydana gelecek bir bozukluk neticesinde kanser ha...
Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan yeni 2,3- dihidro-[1,4]-oksazepin ve [1,4]-oksazepin türevlerinin sentezi için yeni metotların geliştirilmesi
Zora, Metin(2017)
[1,4]-Oksazepin ve 2,3-dihidro-[1,4]-oksazepin bileşikleri tıbbi kimyada önemli olup uygungruplar taşıyan birçok türevinin antidepresan, antipsikotik, anksiyolitik, antikonvülzan,antihipertansif, antiserotonerjik ve antihistaminik özellikleri vardır. Bu bileşikler sara (epilepsi),diyabetik nefropati, kalp, bronşit ve astım hastalıklarının tedavisinde ilaç olarakkullanılmaktadır. Bu nedenle bu tür bileşikler ilaç tasarımında büyük önem kazanmıştır.Çünkü daha etkili türevlerinin bulunması ve geliştirilmesi ha...
Mangan(III)-asetat ile hidrokarbonların oksidasyon mekanizmasının araştırılması ve yeni doğal ürün sentezlerinin geliştirilmesi
Balcı, Metin; Çalışkan, Raşit; Kılbaş, Benan; Altun, Yasemin; Mazınlı, Alper; Şengül, Ordu Ali; Müjde, Berk(2009)
Radikal siklizasyon reaksiyonlarında bile iklerin halojen veya ba ka fonksiyonel grupları R3SnH ile serbest radikallere indirgenir, radikalin siklizasyonu ile olu an yeni yeni radikalin hidrokarbona indirgenmesi ile zincir reaksiyonu tamamlanır. Oksidatif serbest radikal olu umunda radikalin terminasyonu da oksidatiftir. Basit çıkı bile iklerinden oldukça fazla fonksiyonel grup içeren ürünler elde edildi inden, bu yöntemin sentetik potansiyeli oldukça yüksektir. Asetik asitin alkenlere oksidatif ka...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Citation Formats
C. Özen and S. Özçubukçu, “Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnMU1UWTI.