Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme

2017-12-31
Beklioğlu, Meryem
Tolunay, Duygu
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, pH, ışık geçirgenliği, besin tuzları (azotlu ve fosforlu bileşikler), tuzluluk, alkalinite ye ilaveten göllerde ayrıca klorofil-a yoğunluğu için örnekler alınıp analizler yapılacaktır. Her 2 gölde de yaz sonunda su içi bitkisi ve balık miktar ve türlerini belirlemek üzere çalışmalar yapılacaktır.Elde edile bulgular daha önceki yıllarda elde edilen bulgularla kıyaslanarak her 2 gölün yapılan ekolojik yönetim planlarının uygulanmasında gerekli veri ve bilgi birikimi ve değrlendirme ytapılmasında kullanılacaktır.
Citation Formats
M. Beklioğlu and D. Tolunay, “Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58872.