Eybek Graniti’nin (Biga Yarımadası) Deformasyonu ve Cevherleşmeyle İlişkisi

2017-12-31
Bozkurt, Erdin
Tokay, Bülent
Deveci Aral, Zehra
Granodiyoritik kayalar Biga Yarımadasında yüzlek veren önemli kaya topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu topluluk, çoğunlukla metamorfik temel içine sokulan irili-ufaklı plütonlar şeklinde gelişirken, plütonlar etraflarını saran kontak metamorfik hale ve cevher oluşumları ile de karakterize olurlar. Granodiyoritik magmatizma ve yerleşimlerinin bölgede etkin olan Tersiyer genişlemeli tektonizma ile eşzamanlı olarak geliştikleri için granodiyoritik magmatizmanın yaşı ve kökeni genişlemeli tektonizmanın evriminin daha iyi anlaşılmasına da katkı koyacak niteliktedir. Önerilen proje kapsamında Eybek granodiyoriti konu edilecektir. Literatür, Eybek plütonunun dokunakları boyunca yerelde olsa milonitik/kataklastik dokuların geliştiğini, cevherleşmenin varlığını ortaya koymaktadır. Buna karşın magmatizma, deformasyon ve cevherleşmenin yaşlarını ortaya koyan sistematik bir araştırma/çalışma bugüne değin yürütülmemiştir. Bu nedenle, önerilen proje kapsamında Eybek granodiyoriti ve dokanak ilişkileri ve deformasyon dokuları ile cevherleşmenin ayrıntılı incelenemesini amaçlarken, Eybek granodiyoritinden ayıklanan (i) zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, (ii) biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde Ar-Ar, (iii) cevherlerden ayıklanan molibden mineralinde ise Re-Os izotop çalışmaları ile granodiyoritin kristalleşme ve soğuma, milonitik/kataklastik dokular ile cevherleşmenin oluşum yaşlarının ortaya konulmasını amaçlayan bir çalışma planlanmıştır. Bu çalışmanın diğer bi