Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması

2017-12-31
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı ekspresyonu ve fazla olan hücre hatlarında siRNA yardımıyla proteinin susturulması sağlanarak protein seviyelerindeki değişimin ilaç dirençliliğine etkisi farklı dozlardaki ilaç uygulaması üzerinden hücre viyabilite analizi ile izlenecektir. Son olarak, 15-Lipoksigenaz-1 inhibitörleri kullanılarak hassas ve dirençli hücrelerin bu uygulamadan nasıl etkilendiği farklı ilaç konsantrasyonlarında hücre viyabilite analizi ile belirlenecektir.

Suggestions

Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Onkoloji hemşirelerinde sitostatik antikanser ilaçlara mesleki maruziyetin incelenmesi ve DNA hasarının değerlendirilmesi
Platin, Nurgün; Bökesoy, Işık; Burgaz, Sema; Taşkın, Lale(1999)
Bu çalışmada Ankara'nın çeşitli hastanelerindeki onkoloji kliniklerinde çalışan 26 hemşirenin deney grubu ile yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 14 kişilik kontrol grubunun idrarlarında atılan siklofosfamid (CP) miktarına ve periferik lenfositlerde ve bukkal epitel hücrelerinde mikroçekirdek (MN) sıklığına bakılmıştır. İlaca maruz kalan 25 hemşireden 20'sinin idrarında günde 0,02-9,14 (ağ CP bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç CP (ve diğer antineoplastik ilaçlar) ile çalışan hemşirelerin idrarlarında bu ...
İki Farklı Ceviz Çeşidinin (Kültür Cevizi ile Doğal Ceviz) Vitamin ve Omega 3/6 İçeriklerinin Belirlenmesi
Ökmen, Zinet Aytanga; Söyler, Ulviye Betül(2017-12-31)
Bu projenin amacı yerli üretim Kaman cinsi ceviz ile kültür cevizi olarak yetiştirilmekte olan Altay cevizinin protein ve yağ miktarı ile tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), pirodiksin (B6) ve folat (B9) gibi B kompleks vitaminleri ile omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içeriği açısından karşılaştırılmasıdır.Literatürde ceviz türlerinin karşılaştırması genellikle protein ve yağ miktarları ile mineral içeriklerinin karşılaştırılması ile yapılmaktadır. Bu çalışmada amaç, protein ve y...
Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Geliştirilecek sistemin kanserli hücrelere hedeflendirme başarısının optimizasyonu için kanserli ve sağlıklı hücrelerde in vitro araştırmaların yapılması ve konvansiyonel ilaç uygulamaları ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Lipozom sistemine eklenecek PEG molekül...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Citation Formats
U. Gündüz, “Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58874.