Hide/Show Apps

Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması

2017-12-31
Gündüz, Ufuk
Kazan, Hasan Hüseyin
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı ekspresyonu ve fazla olan hücre hatlarında siRNA yardımıyla proteinin susturulması sağlanarak protein seviyelerindeki değişimin ilaç dirençliliğine etkisi farklı dozlardaki ilaç uygulaması üzerinden hücre viyabilite analizi ile izlenecektir. Son olarak, 15-Lipoksigenaz-1 inhibitörleri kullanılarak hassas ve dirençli hücrelerin bu uygulamadan nasıl etkilendiği farklı ilaç konsantrasyonlarında hücre viyabilite analizi ile belirlenecektir.