YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performans özelliklerinin ölçülebilir parametrelerle tanımlanması ve bu tanımlar için güvenilir veriler toplanması ve nicel analizleri üzerineyöntemlerin geliştirilmesi üzerine çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Özetle, tahribatsız bir muayene/inceleme yöntemi olan IRT yönteminin ülkemizde, yapı hasar tespiti, denetimi ve takibi ile ilgili sahalarda, özellikle de yapıların ısı yalıtımlılık/verimlilik niteliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yaygın kullanımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, IRT yönteminin pratik ve etkin biçimde kullanılabilmesi için nicel analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu analizleri yapabilecek uzmanların yetişmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, projelerini temin edebildiğimiz ve farklı cephe kesitlerine sahip olan birkaç yapının (ODTÜ Kent Konutları, Park Oran konutları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası) yerinde çalışmalar için seçildiği, ve yöntem geliştirme ve uzmanların yetişmesine olanak veren araştırma projesi önerimiz, bir yıllıktır.

Suggestions

YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME
Tavukçuoğlu, Ayşe; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2014-12-31)
Bu araştırma ile nefes alan yapı malzemelerinin binalarda iç ortam hava kalitesine ne ölçüde katkıda bulunabileceği incelenecektir. Bu kapsamda incelenecek olan yapı malzemeleri ve bunlardan oluşan duvar kesitlerinin nefes alma/hava geçirimlilik özellikleri ve bu özelliklerin yeterliği araştırılacaktır.Günümüz yapım teknolojisinde su ve su buharı sızdırmazlık ilkesi, sağlıksız iç ortam havası sorunlarına neden olmaktadır. Pencere ve kapı gibi açıklıkların doğramalarında hava sızdırmaz malzeme ve detay kesit...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın güvenliği gibi konular ile ilgili bilgiler stüdyo eğitimlerinde teorik olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu süreçteki en önemli eksikliklerden birisi öğrencilere yapı bilimleri hakkındaki kavramların anlatımındaki zorluklardır. Bu projede özellikle yapısal ve malzeme davranış biçimlerini...
SANAL GERÇEKLİK VE GÖZ TAKİBİ UYGULAMALARI İLE YBM TABANLI TEHLİKE ANALİZİ SİSTEMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Acartürk, Cengiz; Tanyer, Ali Murat(2018-12-31)
Önerilen projede çeşitli Bilgi Teknolojileri (BT) yardımıyla inşaat sektöründeki meslek gruplarının farklı deneyim seviyesindeki çalışanlarının iş güvenliği bağlamında tehlike algılarının tespit edilmesi ve buna göre daha güvenli bir iş ortamı için ne tür önlemler alınabileceğinin ve proje süreçlerinin nasıl değiştirilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Mevzuat ve Yönetmeliklerden Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi
Eren, Pekin Erhan; Gürbüz, Özge(2017-12-31)
Bu projede organizasyonların mevzuat ve yönetmeliklerinden alan ontolojisi oluşturmak için bir yöntem geliştirilecektir. Daha sonra geliştirilen bu yöntem bir uygulama ile desteklenecek ve oluşturulan alan ontolojisi süreç modelleme için kullanılacaktır. Son olarak bu yöntem saha çalışmaları ile sınanacaktır.
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, E. N. Saltık, M. Erdil, M. Sayin, and B. A. Güney, “YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58921.