İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi

2017-12-31
Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit oranındaki artışın, artan küresel sıcaklık, kuraklık, şiddetli hava olayları, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit seviyesinin yükselmesi ve ekosistemlerin hassas dengesinin bozulması gibi ciddi olumsuz etkiler doğurması beklenmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ise, küresel iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden birisi olarak belirlenmiştir (WWF 2016). World Wildlife Fund – Türkiye’nin raporlarına göre 2030 yılından itibaren kış mevsiminde 4°C, yaz mevsiminde ise 6°C’lik sıcaklık artışı beklenmekte, ayrıca yağmur miktarında da ciddi azalma öngörülmektedir. Yani ülkemizde daha sıcak ve kurak iklim şartlarına uyum kaçınılmazdır. Değişen iklim şartları, yapılı çevreyi ve kentleri de yakından ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, yapıların tasarımında bina enerji tüketiminin ve açığa çıkan karbon salımının azaltılması, doğal yenilenebilir kaynakların (güneş, yağmur suyu gibi) kullanımına öncelik verilmesi gibi önemler alınması gereklidir. Aynı zamanda, bina tasarımında enerji vb. performans hesaplamalarının, mevcut iklimi değil gelecek yıllara dair iklim projeksiyonlarını göz önünde bulundurulması gereklidir. Çalışmada, bina tasarımında iklim değişikliğine uygun mimari ve teknik

Suggestions

Performans temelli bina tasarımında bütünleşik performans analiz araç ve yöntemlerinin araştırılması
Gürsel Dino, İpek(2015-12-31)
Mimari tasarımda bina performansı (özellikle enerji verimliliği ve çevresel faktörler), tasarımın ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bütünleşik bina tasarımı anlayışında (whole building design), bir çok disiplinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tasarım sürecinde performans kriterlerinin sayısı ve birbirleriyle ilişkilerinin karmaşıklığı gittikçe artmaktadır. Buna çözüm arayan çok sayıda tekil teknoloji ve yazılım araçları olasına rağmen, bunların bütünleşik olarak tasarımda karar verme (design decision-making) konusun...
İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Mesleki Gelişim Yöntemleri Ve Bu Alandaki İhtiyaçları.
Seferoğlu, Gölge; Korkmazgil, Sibel(2015-12-31)
Kapsam Bu çalışma İngilizce öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, bu alanda yaşadıkları sorunları ve hizmetiçi eğitim konusunda görüş ve önerilerini günümüz öğretmen eğitimi anlayışında değişen paradigmaları göz önünde bulundurup araştırarak ileride yapılacak eğitimler için öneriler sunmak amacıyla yürütülecektir. Çalışma kapsamında 2 farklı veri toplama aracı kullanılacaktır: 1. Geçerlik-güvenirlik ve pilot uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyet...
İki Ürün Değerlendirmesi Kullanım Senaryosu Fiziksel Etkileşim ve Çözüm
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2006-12-01)
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu ...
İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri
Alataş Temel, Gizem; Zengin, Nihal; Yamaçlı, Ruşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların...
Identifying impacts of climate change on water resources using CMIP6 simulations: Havran basin case
Çaktu, Yasemin; Yücel, İsmail; Fıstıkoğlu, Okan; Department of Earth System Science (2022-9-2)
This study aims to investigate climate change effect on precipitation, temperature and discharge in Havran basin which has thousands of decares of agricultural lands. Changes in precipitation and temperature were determined using 10 global climate models (GCMs) for total precipitation and 13 GCMs for average temperature from Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) for the historical period, SSP2-4.5 (moderate-case) and SSP5-8.5 (worst-case) scenarios. Both station observations and ERA5-Land re...
Citation Formats
İ. Gürsel Dino and Ç. Akgül, “İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58927.