İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri

2022
Alataş Temel, Gizem
Zengin, Nihal
Yamaçlı, Ruşen
Günümüzde hem tasarım disiplinlerinin üyeleri hem de yerel topluluk üyeleri olarak, küresel bir sorun haline gelmiş olan iklim değişikliğinin etkilerini gerek gündelik hayatımızda gerek ise profesyonel pratiklerimizde deneyimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz iklim krizine yönelik güncel çözüm önerilerinin ise sıklıkla performans tabanlı olduğu ve yukarıdan aşağıya (top-down) yaklaşımlar barındırdığı görülmektedir. Bu bağlamda kentsel taktikler ve taktiksel kentleşme uygulamaları, yalnızca yerel toplulukların değil aynı zamanda yerel yönetimler ve kâr amacı gütmeyen kurumların da katılımına elverişli ve yukarıdan aşağı doğru bir oluş barındıran doğası gereği, söz konusu sorunlara yönelik geliştirilmeye açık bir tasarım aracı olarak düşünülmüştür. Bu çalıştay iklim değişikliğinden kaynaklanan, kentsel gündelik yaşam üzerindeki etkileri en aza indirgeyebilmek için yerel ölçekte yerel topluluklar ile üretilebilecek çözüm önerilerine yeni bir alternatif modeli önermek üzerine kurgulanmıştır. Çalışmanın kapsamı, toplumsal ihtiyaçları da içine alabilecek, aşağıdan yukarıya (bottom-up) tasarım/uygulama yaklaşımını benimsemiş, iklime duyarlı kentsel taktik önerilerinin üretilmesini içermektedir. Bu bağlamda katılımcıların, çalışma için seçilen alanlarda tespit edilen kamusal ihtiyaçların yanı sıra; iklimsel özelliklere, yapılı çevrenin niteliğine göre farklılaşabilen yerel iklim alanlarına ve değişen iklimin olumsuz etkileri ile ortaya çıkan diğer güncel ihtiyaçlara yönelik çözüm alternatifleri olarak sunulabilecek, kentsel taktik (pop-up, geçici, kalıcı kurulumlar) önerileri getirmeleri amaçlanmaktadır. Çalışma süresince katılımcıların iklime duyarlı tasarımı nasıl tanımladıkları, kentteki tasarım taktiklerini iklime duyarlı tasarım farkındalığı ile nasıl sentezledikleri Google Docs ve Miro/Zoom gibi uygulamalarda gerçekleştirilecek anket ve gözlemler ile kayıt altına alınacaktır. Atölye çalışması öncesi ve sonrasında katılımcılara dağıtılacak açık ve kapalı uçlu sorular içeren anketler sayesinde, katılımcıların taktiksel kentleşme ve iklime duyarlı tasarım konularındaki bilgi, farkındalık ve duyarlılıklarının ölçülmesi hedeflenmektedir. Atölye çalışması sonunda her bir çalışma grubunun iklime duyarlı tasarım manifestolarını açıklayan kısa bir rapor hazırlamaları ve tasarım fikirlerine dair poster oluşturarak bunları Zoom ortamında sunmaları beklenmektedir.

Suggestions

İklim Değişikliğinin Kuzey Ege Havzası Su Potansiyeline Olan Etkisinin Araştırılması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Afshar, Mehdi; Yücel, İsmail; Ozaltin, Ahmet Murat; Dogan, Nazli; Barkis, Numan; Tanir, Tugkan; Ozcam, Bahadir (null; 2019-10-15)
Bu çalışmanın amacı Kuzey Ege Havzası su potansiyelinde 2018 – 2098 yılları arasında iklim değişikli sebebiyle gerçekleşmesi beklenen değişikliklerin Hydrologiska Byråns Vattenbalansmodell (HBV) kavramsal hidrolojik modeli kullanılarak elde edilmesidir. HBV modeli 1984 – 2000 yılları arasında kalibre edilmiş ve 2001 – 2014 yılları arasında bağımsız bir şekilde doğrulanmıştır. Daha sonra kalibre edilmiş parametreler 2018 – 2098 yılları arasındaki dönem için kullanılarak havzada gelecekte iklim değişikliğine ...
İklim Değişikliği, Ekstrem Yağışlar Ve Etkileri: Etimesgut, Ankara Örneği
Oruç, Sertaç; Yücel, İsmail; Yılmaz, Ayşen (2019-09-10)
Bu çalışma, iklim değişikliğinin ve arazi kullanımı/örtüsündeki değişikliğin potansiyel etkilerini incelemekte; bu değişiklikleri kentsel yağmur suyu şebeke tasarımına nasıl dahil edeceğini araştırmaktadır. Gözlem (1950-2015 dönemi) ve projeksiyon (2015-2098 dönemi) yağış verileri için durağan ve durağan olmayan bir yaklaşımla Ankara ili, Türkiye için yağış analizi gerçekleştirilmiştir. Günlük projeksiyonlar daha küçük ölçeklere ayrıştırılarak analizlerde kullanılmıştır. Gözlem ve projeksiyon verileri için ...
İklim değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi ekosistemi ve dinamiğine etkileri
Oğuz, Temel; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış(2011)
The main approach in the current project is to provide explanations for the past climate-ocean interactions, to define the major variations in atmosphere and sea systems and to determine how systematic/non-systematic are these variablitities and to simulate the system characteristics under different climate conditions. Within the scope of this 2-year project, in the framework of what has been done by Oğuz et al. (2006) and Kazmin and Zatsepin (2007), and the works that have been published previously (Polons...
İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi
Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla(2017-12-31)
Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit oranındaki artışın, artan küresel sıcaklık, kuraklık, şiddetli hava olayları, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit seviyesinin yükselmesi ve ekosistemlerin hassas dengesinin bozulması gibi ciddi olumsuz etkiler doğurması beklenme...
İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türlerin Başarısına Etkisi
Karahan, Arzu (TÜDAV, 2021-04-01)
İstilacı yabancı türler, doğal alanlarının dışındaki yerlere giren ve oradaki biyoçeşitliliğiolumsuz yönde etkileyen türlerdir. Doğu Akdeniz istilacı tür baskısından en fazla etkilenenalanlardan biridir. Bunun en önemli kaynağı ise Süveyş Kanalı’dır. İklim değişikliği veistilacı tür baskısı birbirlerini besleyen iki unsur haline gelmiştir. Şöyle ki, iklimdeğişikliği, birçok yabancı türün yayılmasını ve yerleşmesini kolaylaştırmakta ve istilacıolmaları için fırsatlar yaratmaktadır. Kasırga, sel ve kur...
Citation Formats
G. Alataş Temel, N. Zengin, and R. Yamaçlı, “İklim Değişikliğine Duyarlı Taktiksel Kentleşme Denemeleri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 428, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98694.