Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri

2018-12-31
İnsan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanlar bu iklim değişikliğine sebep olmakta ve Kentsel Isı Adası olarak tanımlanmaktadır. Kent içindeki ve çevresindeki doğal peyzajın taş ve beton yüzeylerle yer değiştirmesi, kentleşme ve sanayileşme ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent iklimi kırsal alandan farklılaşmaktadır. Bu tartışma çerçevesinde Ankara, ilk planlandığı dönemde sahip olduğu yeşil altyapı; sonrasında 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı kentleşmeyle yok olmaya başlayan yeşil alanlar; ve 1990 sonrasında deneyimlediği kentsel dönüşüm projeleriyle üstünde düşünülmesi, tartışılması ve geleceğe dair yeşil altyapı ve kentsel iklim stratejilerinin geliştirilmesi gereken çarpıcı bir kenttir. Önerilen bu projenin amacı da, Ankara’daki “kentsel dönüşüm” uygulamalarını kentsel ısı adası bağlamında tartışmaya açarak, sözü edilen yeşil altyapı stratejilerinin geliştirilmesine veri olabilecek bir çalışma gerçekleştirmektir. Projede, 1940’lardan günümüze kadar yapılaşmış alanların artması sonucu oluşan alan kullanımlarındaki ve arazi örtüsündeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yüzey sıcaklığı açısından farklılıklar ve kentteki ısı adalarının bu yıllar arasındaki değişiminin örneklem alanı olarak seçilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Bölgesi üzerinde tespit edilmesi planlanmaktadır.

Suggestions

SOYLULAŞTIRMA 2.0: MAHALLE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ POLİTİKALAR VE UYGULAMALAR
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine(2017)
Soylulaştırmaya karşılaştırmalı yaklaşımları ele alan bu projede dört Avrupa kentinde (Viyana, İstanbul, Arnhem, Zürih) uygulanan karşılaştırmalı analiz çerçevesi benimsenmektedir. Bu kapsamda projenin yaklaşımını daha önceki soylulaştırma çalışmalarından ayıran temel ele alış birleştirme kuramının kullanılmasını içermektedir. Çok katmanlı proje çerçevesi ölçümler, yorumlar ve uygulamalar olmak üzere üç farklı aşamayı içermektedir.
Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Güney, Bilge Alp; Madani, Nigar; Erdil, Meltem(2013-12-31)
Bu araştırma kapsamında:•Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki geleneksel ahşap iskeletli ve yığma taş konut yapılarında kullanılan yerel yapı malzemelerinin performans ve uyumluluk özelliklerinin, •Bu konut yapılarının onarımında kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve bileşim özellikleri ve hammadde niteliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada, Ankara iline bağlı Beypazarı ve Güdül ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde geleneksel olarak inşa edilmiş konut yapılarından alınan dış ce...
Demiryolunun Peyzaj ve Kentsel Tasarım Unsuru Olarak Mekânsal Potansiyellerinin Tespiti: Sincan-Kayaş Banliyö Hattı
Çavdar Sert, Selin; Baş Bütüner, Funda; Güneri Söğüt, Gizem Deniz; Aral, Hacer Ela(2016-12-31)
Kente dair mekânsal stratejilerin araç ve hız odaklı yollarla belirlendiği ve gelecekte de bu yönde müdahalelerle şekilleneceği aşikar olan Ankara için, ulaşım altyapılarını sadece mühendislik konusu olmaktan çıkarıp, peyzaj ve kentsel tasarım unsuru olarak ortaya koymak, Ankara kentinin geleceğine dair önemli bir çerçeve olacaktır. Bu bağlamda, bu araştırma, kentin doğu-batı hattında önemli bir şehirci ulaşım çizgisi olan Kayaş-Sincan banliyö hattının kentsel mekân potansiyelini araştırmak, tespit etmek ve...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.
Sargın, Güven Arif(2013-12-31)
Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğ...
Citation Formats
A. B. Çakmaklı and F. Baş Bütüner, “Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58936.