Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri

2018-12-31
İnsan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanlar bu iklim değişikliğine sebep olmakta ve Kentsel Isı Adası olarak tanımlanmaktadır. Kent içindeki ve çevresindeki doğal peyzajın taş ve beton yüzeylerle yer değiştirmesi, kentleşme ve sanayileşme ısı ve su döngüsünü etkilemekte ve kent iklimi kırsal alandan farklılaşmaktadır. Bu tartışma çerçevesinde Ankara, ilk planlandığı dönemde sahip olduğu yeşil altyapı; sonrasında 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı kentleşmeyle yok olmaya başlayan yeşil alanlar; ve 1990 sonrasında deneyimlediği kentsel dönüşüm projeleriyle üstünde düşünülmesi, tartışılması ve geleceğe dair yeşil altyapı ve kentsel iklim stratejilerinin geliştirilmesi gereken çarpıcı bir kenttir. Önerilen bu projenin amacı da, Ankara’daki “kentsel dönüşüm” uygulamalarını kentsel ısı adası bağlamında tartışmaya açarak, sözü edilen yeşil altyapı stratejilerinin geliştirilmesine veri olabilecek bir çalışma gerçekleştirmektir. Projede, 1940’lardan günümüze kadar yapılaşmış alanların artması sonucu oluşan alan kullanımlarındaki ve arazi örtüsündeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yüzey sıcaklığı açısından farklılıklar ve kentteki ısı adalarının bu yıllar arasındaki değişiminin örneklem alanı olarak seçilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Bölgesi üzerinde tespit edilmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
A. B. Çakmaklı and F. Baş Bütüner, “Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58936.