Damarlardaki Daralmaların Oluşturduğu Akustik Yayılımın Büyük Girdap Benzetimleri ile İncelenmesi

2018-12-31
Gerçek hastalardan elde edilmiş sağlıklı damar geometrileri üzerinde literatürden esinlenerek oluşturulacak olan gerçekçi daralmalar içindeki kan akışı OpenFOAM yazılımı ve Büyük Girdap Benzetimi (Large Edy Simulaton, LES) modellemesi ile çözülecek ve daralma sonrası oluşan akustik yayılım detaylı olarak araştırılacaktır. Sabit, sinusoidal atımlı ve fizyolojik atımlı akış koşullarında yapılacak olan çözümlerde su, Newtonsal kan ve Newtonsal olmayan kan kullanılacaktır. Bu sayede daralma geometrisi ve şiddetinin, akışın zamana bağlı değişiminin ve sıvının viskoz özelliğinin akustik yayılıma olan etkisi anlaşılacaktır. Uzun vadeli hedef stenoza maruz kalmış damarlardan yayılan akustik verinin girişimsel olmayan bir şekilde hastalığın teşhisi ve ilerleyişinin takibi için kullanılmasının mümkün olup olmayacağının araştırılmasıdır.

Suggestions

Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi
Yazıcıoğlu, Yiğit(2015-12-31)
Tıkanıklık bulunan damarlardan yayılan geniş frekans bandına sahip seslerin damar etrafındaki dokular içinde yayılımı ve deri yüzeyine ulaşması sayısal ve deneysel olarak modellenip, deri yüzeyinden bu seslerin ölçülebilirliği ve elde edilen akustik verilerin damar sağlığı ile ilgili tanı koymada kullanılabilirliği araştırılacaktır.Daha önceki çalışmalarımızda damar tıkanıklıkları ile damar içinde oluşan seslerle ilgili sayısal ve deneysel araştırmalar yapılmıştı. Bu proje ile ortaya konulan problemin ikinc...
Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
Kan Damarlarındaki Daralma Seviyesi ve Şekillerinin Tanısal Amaçlı Olarak Kullanımının Sayısal Benzetimlerle İncelenmesi
Sert, Cüneyt; Yazıcıoğlu, Yiğit(2016-12-31)
Stenoz probleminin akışkanlar mekaniği kısmına odaklanılacak ve problem sayısal tekniklerle çözülecektir. Özellikle damardaki daralma sonrasında oluşan yüksek frekanslı basınç dalgalanmaları incelenecek ve daralma mertebesi ve şeklinin bu dalgalanmalara olan etkisi araştırılacaktır.
Rahim ağzı kanseriyle ilişkili genetik bilgilerin toplanması, analizi ve risk faktörleriyle beraber modellenmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Purutçuoğlu, Eda; Ürün, Yüksel; Ağyüz, Umut; Karakelle, Bariş Su; Bahçivanci, Başak(2018-12-31)
Proje rahim/rahim ağzı kanserine sebep olabilecek kalıtsal olan ve olmayan tüm risk faktörlerini eş zamanlı değerlendirip, bunların veri tabanlarında tüm araştırmacılara açılmış verilerini kullanarak, bir ağ yapısı içerisinde, matematiksel modellenmesi ve rahim/rahim ağzı kanseri üzerine bir tanı kitinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
Citation Formats
C. Sert and Y. Yazıcıoğlu, “Damarlardaki Daralmaların Oluşturduğu Akustik Yayılımın Büyük Girdap Benzetimleri ile İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59023.