Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

2015-12-31
Tıkanıklık bulunan damarlardan yayılan geniş frekans bandına sahip seslerin damar etrafındaki dokular içinde yayılımı ve deri yüzeyine ulaşması sayısal ve deneysel olarak modellenip, deri yüzeyinden bu seslerin ölçülebilirliği ve elde edilen akustik verilerin damar sağlığı ile ilgili tanı koymada kullanılabilirliği araştırılacaktır.Daha önceki çalışmalarımızda damar tıkanıklıkları ile damar içinde oluşan seslerle ilgili sayısal ve deneysel araştırmalar yapılmıştı. Bu proje ile ortaya konulan problemin ikinci aşamasına geçmek mümkün olacaktır. Bu proje sonucu elde edilecek kazanımlara göre, bu alanda kullanılmakta olan mevcut prosedürlerin aksine, girişimsel olmayan, ucuz ve kısa süren, bu sayede çok sayıda insana uygulanabilecek bir metod geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Damarlardaki Daralmaların Oluşturduğu Akustik Yayılımın Büyük Girdap Benzetimleri ile İncelenmesi
Sert, Cüneyt; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Gerçek hastalardan elde edilmiş sağlıklı damar geometrileri üzerinde literatürden esinlenerek oluşturulacak olan gerçekçi daralmalar içindeki kan akışı OpenFOAM yazılımı ve Büyük Girdap Benzetimi (Large Edy Simulaton, LES) modellemesi ile çözülecek ve daralma sonrası oluşan akustik yayılım detaylı olarak araştırılacaktır. Sabit, sinusoidal atımlı ve fizyolojik atımlı akış koşullarında yapılacak olan çözümlerde su, Newtonsal kan ve Newtonsal olmayan kan kullanılacaktır. Bu sayede daralma geometrisi ve şiddet...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Exploring preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning
Kazakova, Alina; Öztürk, Gökhan; Department of Science Education (2021-8-09)
The main purposes of the study are to explore (1)the level of preservice science teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs, (2) the differences between pre-service teachers’ adaptive expertise and reformed beliefs about science teaching and learning in terms of their academic majors, (3) the differences between levels of years regarding adaptive skills and reformed science beliefs, (4) the differences between male and female preservice teachers’ holding adaptive expertise and reformed science belief...
Uzun Süreli Karbamazepit Terapisinin Sağlıklı Sıçan Kemik Dokularındaki Yan Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi.
Severcan, Feride(2010-12-31)
Projede, İlacın sağlıklı sıçan kemik metabolizması ve mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen FTIR mikrospektroskopisi, kemik protein ikincil yapısı üzerindeki olası değişimleri göstermek için Yapay sinir ağları (NN) analizi, ilacın kemik dokusu kırılganlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan biyomekanik Vickers mikrosertlik testi çalışmaları ve ilacın vitamin D ve kalsiyum metabolizması üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan elisa kan te...
Citation Formats
Y. Yazıcıoğlu, “Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59011.