Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

2015-12-31
Tıkanıklık bulunan damarlardan yayılan geniş frekans bandına sahip seslerin damar etrafındaki dokular içinde yayılımı ve deri yüzeyine ulaşması sayısal ve deneysel olarak modellenip, deri yüzeyinden bu seslerin ölçülebilirliği ve elde edilen akustik verilerin damar sağlığı ile ilgili tanı koymada kullanılabilirliği araştırılacaktır.Daha önceki çalışmalarımızda damar tıkanıklıkları ile damar içinde oluşan seslerle ilgili sayısal ve deneysel araştırmalar yapılmıştı. Bu proje ile ortaya konulan problemin ikinci aşamasına geçmek mümkün olacaktır. Bu proje sonucu elde edilecek kazanımlara göre, bu alanda kullanılmakta olan mevcut prosedürlerin aksine, girişimsel olmayan, ucuz ve kısa süren, bu sayede çok sayıda insana uygulanabilecek bir metod geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Damarlardaki Daralmaların Oluşturduğu Akustik Yayılımın Büyük Girdap Benzetimleri ile İncelenmesi
Sert, Cüneyt; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Gerçek hastalardan elde edilmiş sağlıklı damar geometrileri üzerinde literatürden esinlenerek oluşturulacak olan gerçekçi daralmalar içindeki kan akışı OpenFOAM yazılımı ve Büyük Girdap Benzetimi (Large Edy Simulaton, LES) modellemesi ile çözülecek ve daralma sonrası oluşan akustik yayılım detaylı olarak araştırılacaktır. Sabit, sinusoidal atımlı ve fizyolojik atımlı akış koşullarında yapılacak olan çözümlerde su, Newtonsal kan ve Newtonsal olmayan kan kullanılacaktır. Bu sayede daralma geometrisi ve şiddet...
Birim Yerdeğiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Albostan, Utku; Kurç, Özgür(2015-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Mikroyapıların Mekanik Davranışlarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Pınar, Abdullah Çağlar; Nigar, Bariş; Turan, Ecem; Ergül, Kaan(2017-12-31)
Mikroyapılı malzemeler, örneğin nanokristalli metaller, nanokatmanlı kompozitler ve ince filmler, yüksek akma dayanımları ve aşınmaya olan dirençleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük gelecek vaat etmektedirler. Ayrıca mikroyapılardan oluşan mikro elektro-mekanik sistemler de ivme sensörleri başta olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tek fazlı malzemeler de üretim tekniklerine bağlı olarak mikro-ölçekte bazı özellikler gösterebilirler, örneğin 3 boyutlu yazıcı ürünü p...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Citation Formats
Y. Yazıcıoğlu, “Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59011.