Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

2012-12-31
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak saptanması ve fotoğraflanması. Söz konusu barajların bilgisayar ortamında modellenmesi ve not edilen sorun ve eksiklerin yol açabileceği olayların belirlenmesi. Böylece zafiyet göstermesi olası kısımlara öncelik vererek görsel izlemelerin sürdürülmesi. • Söz konusu barajların bilgisayar ortamında modellenmesi ve not edilen sorun ve eksiklerin yol açabileceği olayların belirlenmesi. Böylece zafiyet göstermesi olası kısımlara öncelik vererek görsel izlemelerin sürdürülmesi. • Eğer var ise ölçüm sisteminin kapsamının değerlendirilmesi, aygıtların durumlarının tesbiti. • Elde edilen veriler ışığında bir karar destek sistemi oluşturulması. • Oluşturulan karar destek sistemi de kullanılarak ülkemizde kullanıma uygun bir kontrol algoritması geliştirilmesi ve mevcut barajlara ve yeni tasarımlara uygulanması. Beklenilen bulgu/sonuç: Projenin gerçekleştirilmesi durumunda oluşturulacak karar destek sistemi sayesinde, Türkiye'de işletmedeki barajların yapısal durumlarını, sorunlarını ve muhtemel bakım- onarım ihtiyaçlarını belirlemek mümkün olacaktır. Bu karar destek sisteminin içermesi planlanan en önemli özellikleri ise hızlı ve basit incelemeye imkan vermesi olacaktır. Bu sayede barajların mansabında yaşayan halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına katkıda bulunulacak, bakımsızlığın yaratacağı daha büyük maliyetli onarım ve tadilat işlemlerinin büyük oranda önüne geçilecek ve ekonomik kayıpların azaltılmasına yardımcı olunacaktır.

Suggestions

Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Archaeometrical investigation of some Seljuk plasters
Caner, Evin; Demirci, Şahinde; Saltık, Emine N. Caner; Department of Archaeometry (2003)
The aim of the study was to investigate Seljuk Plasters used in some of their royal administrative or residential buildings from a viewpoint of their raw materials and technological characteristics. Some Byzantine Plasters of the same period were also investigated to make comparison. Plasters from some historic structures in the archaeological sites namely; Alanya Castle, Kubadabad Palaces, Syedra Archaeological Site, Aspendos Amphitheatre, Selinus Archaeological Site-Sekerhane Kösk and Hasbahçe were examin...
Citation Formats
A. M. Yanmaz, “Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59045.