Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.

2010-12-31
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam ve Yontem: Bu çalışmada öncelikli olarak Düzce ve Bolu merkezinde seçilen sahalarda sözü edilen Tübitak 1002 projesi kapsamında elde edilmiş olan mikrotremor ölçümleri üzerinde IDL ilgisayar programı tabanlı MMSPAC ters çözüm algortiması ile analiz yapılacak ve anakaya derinliklerine dek uzanan tek boyutlu S-dalgası hız profilleri elde edilecektir. Varolan diğer zemin sınıfı belirleme yöntemlerinden farklı olarak, MMSPAC yönteminin 500-1000 m derinliklere dek gerçekçi sonuç verdiği bilinmektedir. Sonuçlar literatürde bulunan diğer yöntemlerle sınanacak; sığ tabakaların dalga hızları varolan sondaj verileriyle karşılaştırılacaktır. Mikrotremör değerlendirmeleri sonucunda zemin büyütme etkisini incelemek için tek istasyonda H/V oranları hesaplanacaktır. Projenin ikinci aşamasında ise IDL tabanlı MMSPAC ters çözüm programından (Asten, 2006) yatay tabakalar halinde elde edilen S-dalga hızları SHAKE programı (Schnabel vd., 1972) ile tek boyutlu dalga yayılım prensibi kullanılarak zemin büyütme faktörleri hesaplanacaktır. Projenin üçüncü aşamasında seçilen ve MMSPAC analizi yapılmış olan yer hareketi istasyonlarında derlenen yer hareketi kayıtlarından H/V oranlama yöntemi ile büyütme faktörleri hesaplanacaktır. Son aşamada ise elde edilen tüm zemin büyütme bulguları frekans uzayında karşılaştırılacak; zemin koşullarına ve frekans aralığına bağlı olarak hangi yöntemin daha gerçekçi sonuçlar verdiği incelenecektir. Proje kapsamında, önerilen yaklaşımın uygulanması için seçilen pilot sahalar (kuvvetli yer hareketi istasyonları) Bolu ve Düzce merkezlerindedir. Sonuçları karşılaştırmak için daha önceden yapılan çalışmalarda elde edilmiş zemin etüdleri bulunan bu merkezler seçilmiş ve bu projede geliştirilmesi amaçlanan yaklaşımın bu pilot bölgelerde uygulanma ve sınanması planlanmıştır.

Suggestions

Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
A data-driven approach for predicting solar energy potential of buildings in urban fabric
Duran, Ayça; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-7)
Energy-efficient buildings that use clean and sustainable energy sources are urgently needed to reduce the environmental impact of buildings and mitigate climate change in cities. Buildings have great potential in harvesting solar energy by their solar exposure capacity. Developments in PV technologies also encourage the integration of PV systems into architectural applications. However, urban contexts can limit solar energy generation capacity of buildings by shading building envelopes and reducing availab...
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Citation Formats
A. Askan Gündoğan, “Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59048.