Hide/Show Apps

Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.

Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam ve Yontem: Bu çalışmada öncelikli olarak Düzce ve Bolu merkezinde seçilen sahalarda sözü edilen Tübitak 1002 projesi kapsamında elde edilmiş olan mikrotremor ölçümleri üzerinde IDL ilgisayar programı tabanlı MMSPAC ters çözüm algortiması ile analiz yapılacak ve anakaya derinliklerine dek uzanan tek boyutlu S-dalgası hız profilleri elde edilecektir. Varolan diğer zemin sınıfı belirleme yöntemlerinden farklı olarak, MMSPAC yönteminin 500-1000 m derinliklere dek gerçekçi sonuç verdiği bilinmektedir. Sonuçlar literatürde bulunan diğer yöntemlerle sınanacak; sığ tabakaların dalga hızları varolan sondaj verileriyle karşılaştırılacaktır. Mikrotremör değerlendirmeleri sonucunda zemin büyütme etkisini incelemek için tek istasyonda H/V oranları hesaplanacaktır. Projenin ikinci aşamasında ise IDL tabanlı MMSPAC ters çözüm programından (Asten, 2006) yatay tabakalar halinde elde edilen S-dalga hızları SHAKE programı (Schnabel vd., 1972) ile tek boyutlu dalga yayılım prensibi kullanılarak zemin büyütme faktörleri hesaplanacaktır. Projenin üçüncü aşamasında seçilen ve MMSPAC analizi yapılmış olan yer hareketi istasyonlarında derlenen yer hareketi kayıtlarından H/V oranlama yöntemi ile büyütme faktörleri hesaplanacaktır. Son aşamada ise elde edilen tüm zemin büyütme bulguları frekans uzayında karşılaştırılacak; zemin koşullarına ve frekans aralığına bağlı olarak hangi yöntemin daha gerçekçi sonuçlar verdiği incelenecektir. Proje kapsamında, önerilen yaklaşımın uygulanması için seçilen pilot sahalar (kuvvetli yer hareketi istasyonları) Bolu ve Düzce merkezlerindedir. Sonuçları karşılaştırmak için daha önceden yapılan çalışmalarda elde edilmiş zemin etüdleri bulunan bu merkezler seçilmiş ve bu projede geliştirilmesi amaçlanan yaklaşımın bu pilot bölgelerde uygulanma ve sınanması planlanmıştır.