Çoklu Katman Kar Emisyon Modeli Kullanılarak Pasif Mikrodalga Uydu Verisinden Türkiye için Alansal Karsu Eşdeğerinin Elde Edilmesi

2016-12-31
Kar, hidrolojik çevrim içinde önemli bir unsurdur ve kar parametrelerinin (kar örtüsü, kar derinliği (KD), yoğunluğu, kar su eşdeğeri (KSE), vb.) izlenmesi hidroloji ve iklim çalışmaları için büyük önem taşır. Kar örtüsü, güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtması dolayısıyla dünya radyasyon bütçesini dengede tutması sebebiyle küresel ve bölgesel anlamda kritik bir rol oynar. Öte yandan, bölgesel ölçekte, kar örtüsü özellikle orta ve yüksek enlemlerde, yerel su durumu, nehir akımı ve yeraltı sularının zenginleşmesi için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, karla kaplı alanların zamansal ve coğrafi davranışı/değişimi hakkında kesin bilgi elde edilmesi su kaynakları yönetimi ve yenilenebilir enerji politikaları için de gereklidir. KSE bilgisi, hidrolojik modelleme ve su kaynakları yönetimi için önemlidir. Önerilen çalışmanın temel amacı alternatif modelleme yaklaşımları kullanarak daha önce geliştirilen KSE hesaplamalarının doğruluğunu artırmaktır. Bu doğrultuda, Türkiye için, karın farklı katmanlarındaki derinliğini, yoğunluğunu ve dane boyutunu dikkate alarak, mikrodalgaların farklı katmanlardaki yayılımı ve saçılımının hesaplanacağı çok katmanlı emisyon modeli geliştirilecek, uydudan alınan pasif mikrodalga verisi ile karşılaştırılarak KSE hesaplanacaktır. Aynı zamanda, hesaplanan değerlerin, yer verileri ile doğrulaması yapılacaktır.

Suggestions

Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları
Süral, Haldun; Gürel, Sinan; İyigün, Cem(2015-12-31)
Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu sorunlar çoğunlukla büyük bir insan kitlesini ve geniş yaşam alanlarını etkileyen, büyük ölçekli verilere dayanan, çetrefilli ve çözüme ulaştırılması zor sorunlardır. “Şehiriçi yük taşımacılığı” ulaşımda yol açtığı olumsuzluklar ve şehir havasına yaydığı karbon salınımı nedeniyle böyle sor...
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Gözenek Kontrollü Paslanmaz Çelik Filtrelerin Hidrojen Filtrasyonu İçin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur(2013-12-31)
Bu projenin amacı halen ticari olarak temini mümkün paslanmaz çelik filtrelere 500 nm üstü parçacıkları tutacak yapının kazandırılmasıdır. Çalışma birinci planda ark plazma yontemi ile üretilecek nanotozlarin filtreye beslenmesi ve bu şekilde iri gözeneklerin doldurlması ile gözenek buyukluklerinin arzu edilen seviyeye düşürlmesini hedeflemektedir.
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Citation Formats
S. Z. Akyürek and B. G. Akınoğlu, “Çoklu Katman Kar Emisyon Modeli Kullanılarak Pasif Mikrodalga Uydu Verisinden Türkiye için Alansal Karsu Eşdeğerinin Elde Edilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59069.