Hide/Show Apps

Newtonumsu Olmayan Çözeltilerin Karıştırma Tanklarındaki Hidrodinamiği Ve Karışma Zamanlarının Deneysel İncelenmesi

Bu çalışmada kurulacak olan kesikli sistem düzeneği üzerinde, Newtonumsu olmayan bir akışkan olan karboksimetil selülozun karışım zamanı ve karıştırılma esnasındaki hidrodinamik özellikleri incelenecektir. Pleksiglastan yapılacak silindir bir tank yine pleksiglastan yapılacak kare bir tankın içine yerleştirilecektir. Silindir tankın içine konan akışkan karıştırılacak ve bu süreç boyunca Ultrasound Doppler Velocimetry (UDV) aygıtı ile anlık hız dağılımları ölçülecektir. Karıştırıcının bağlı olduğu sürücüde aynı zamanda kuvvet-çifti ölçer de vardır. Çalışılan açısal hızlardaki karıştırma sürecindeki kuvvet-çifti ölçümleri kullanılarak, karıştırmada harcanan güç hesaplanacaktır. Ancak bir karıştırma sürecinin ekonomisini harcanan enerji belirleyeceğinden, harcanan güç kadar istenilen karışma derecesine ulaşmak için gerekli zamanın da belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla çözeltiye iletkenliği değiştirecek az miktarda bir başka (tuz) çözelti eklenecek ve tankın belli bir noktasına yerleştirilmiş iletkenlik ölçer ile anlık ölçümler yapılacaktır. Homojen durumdaki (tuz) derişimin ya da iletkenliğin belli bir yüzdesine gelmek için gerekli olan süre böylece saptanacaktır. Deneyler sırasında değiştirilecek olan parametreler kullanacak polimerin derişimi, karışım hızı ve UDV aygıtının prob konumu olacaktır. İletkenlik ölçer ile karışımın iletkenliğinin zamana göre değişimi, çalışılan hızdaki karıştırıcı üzerindeki kuvvet-çifti ve UDV ile hız dağılımı temel olarak elde edilecek verilerdir Sanayide kullanılan akışkanların önemli bir kısmını oluşturan Newtonumsu olmayan akışkanlar üzerine çalışmalar yapılmış olsa da bunlar henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Özellikle bu tip akışkanların karıştırılma esnasındaki fiziksel ve hidrodinamik özellikleri üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Bu çalışma bu konudaki diğer çalışmalara katkı sağlamak amacı ile yapılacaktır. Ayrıca, buradan elde edilecek karboksimetil selüloz özellikleri sanayi kullanımında fayda sağlayabilir.