Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi

Download
2002
Sonlu yer düzlemi ve dielektrik katman üzerindeki mikroşerit yama antenin elektromanyetik modellenmesi yapılmış, bu tür sonlu yapıların analizi için MoM formülasyonu ve bu formülasyona dayalı bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım kullanılarak elde edilen sonuçlar ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılarak geliştirilen formülasyonun doğruluğu gösterilmiştir. Ayrıca, geliştirilen yöntem kullanılarak, sonlu yer düzlemi ve dielektrik katmanın anten parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Antenin ışıma örüntüleri tüm uzay için bulunmuştur.

Suggestions

Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması
Akkaya, S. Mahinur; Yalın, Sibel Akın(1997)
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.
Newtonumsu Olmayan Çözeltilerin Karıştırma Tanklarındaki Hidrodinamiği Ve Karışma Zamanlarının Deneysel İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2009-12-31)
Bu çalışmada kurulacak olan kesikli sistem düzeneği üzerinde, Newtonumsu olmayan bir akışkan olan karboksimetil selülozun karışım zamanı ve karıştırılma esnasındaki hidrodinamik özellikleri incelenecektir. Pleksiglastan yapılacak silindir bir tank yine pleksiglastan yapılacak kare bir tankın içine yerleştirilecektir. Silindir tankın içine konan akışkan karıştırılacak ve bu süreç boyunca Ultrasound Doppler Velocimetry (UDV) aygıtı ile anlık hız dağılımları ölçülecektir. Karıştırıcının bağlı olduğu sürücüde a...
Mikrokanallardaki Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Ve Isı Transferine Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi.
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla(2011-12-31)
Bilimsel literatür incelendiğinde, mikro boyutlardaki farklı kesit geometrilerine sahip kanalların yüzey pürüzlülüğünün akışa ve ısı transferine etkisinin tam olarak anlaşılamadığı, iki boyutlu olarak gerçekleştirilen birçok sayısal çalışmada pürüzlerin modellenmesinde kullanılan geometrik şekillerin ve bunların kanal içindeki dağılımlarının sonuçları önemli derecede etkilediği görülmektedir. Varolan az sayıdaki üç boyutlu çalışmanın da mikrokanallardaki akışlarda önemli olabilen viskoz ısınma, eksenel yönd...
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Citation Formats
G. Öğücü, L. Alatan, and H. Ö. Aydın Çivi, “Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpFNU9RPT0.