Baskı Ve Ambalaj Sanayii Orijinli Çözücü Karışımlarının Pervaporasyon Yöntemi İle Susuzlaştırılması Ve Geri Kazanımı

2009-12-31
Ana bileşenler olarak etanol, izopropanol, etil asetat ve su içeren gerçek bir sanayi atığı ile yapılacak bu çalışmada ticari polimerik pervaporasyon membranlarının performansı incelenecektir. Çok bileşenli bir karışım olan ambalaj sanayi atığı üzerinde yapılacak bu çalışmada ayırma süreci parametreleri olan sıcaklık, basınç ve besleme çözeltisi kompozisyonunun membran performansı üzerine etkisi incelenecektir.Bu çalışmada çok bileşenli karışımların ve gerçek endüstriyel çözeltilerin kullanılması literatüre önemli katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada ayrıca literatürde genellikle kullanılan daire şekilli membranlar ve onlara uygun membran hücreleri yerine dikdörtgen şekilli membranlar ve buna göre tasarlanacak daha büyük membran alan ve hacimli membran hücreleri kullanılacaktır. Dikdörtgen geometrinin beslemenin akış rejimini değiştireceği ve bunun membranın ayırım performansına olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Suggestions

PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı
Çırpan, Ali(2010-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu çalışmada kimyasal yöntemle fluoren, karbazol, tiyofen, pirol, türevleri kullanılarak yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerler, Suziki veya Yamamato eşleşme yöntemleri ile düşük band aralığında polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları...
Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, ge...
Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (fmo3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Adalı, Orhan(2011-12-31)
Çeşitli ilaçlar, endüstriyel kimyasallar, pestisitler veya gıda katkı maddeleri gibi ksenobiyotikler, vücuda girdiklerinde parçalara ayrılarak veya değişime uğrayarak vücuttan atılmaları için bir takım enzim sistemleri tarafından metabolize edilmeleri gerekmektedir. Bu enzim sistemleri bu kimyasal ajanların toksik etkilerini değiştirebildikleri gibi çeşitli ilaçların da etki mekanizmalarını etkileyebilmektedirler. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktiva...
Optimization Of Product Design Through Quality Function Deployment And Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin
Erkarslan, Önder; Yılmaz, Hande (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the curr...
Citation Formats
L. Yılmaz, “Baskı Ve Ambalaj Sanayii Orijinli Çözücü Karışımlarının Pervaporasyon Yöntemi İle Susuzlaştırılması Ve Geri Kazanımı,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59100.