Baskı Ve Ambalaj Sanayii Orijinli Çözücü Karışımlarının Pervaporasyon Yöntemi İle Susuzlaştırılması Ve Geri Kazanımı

2009-12-31
Ana bileşenler olarak etanol, izopropanol, etil asetat ve su içeren gerçek bir sanayi atığı ile yapılacak bu çalışmada ticari polimerik pervaporasyon membranlarının performansı incelenecektir. Çok bileşenli bir karışım olan ambalaj sanayi atığı üzerinde yapılacak bu çalışmada ayırma süreci parametreleri olan sıcaklık, basınç ve besleme çözeltisi kompozisyonunun membran performansı üzerine etkisi incelenecektir.Bu çalışmada çok bileşenli karışımların ve gerçek endüstriyel çözeltilerin kullanılması literatüre önemli katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada ayrıca literatürde genellikle kullanılan daire şekilli membranlar ve onlara uygun membran hücreleri yerine dikdörtgen şekilli membranlar ve buna göre tasarlanacak daha büyük membran alan ve hacimli membran hücreleri kullanılacaktır. Dikdörtgen geometrinin beslemenin akış rejimini değiştireceği ve bunun membranın ayırım performansına olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Suggestions

PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
Organik Güneş Pilleri İçin Yeni Polimerik Malzemelerin Sentezi, Karakterizyonu Ve Güneş Pilleri Yapımı
Çırpan, Ali(2010-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu çalışmada kimyasal yöntemle fluoren, karbazol, tiyofen, pirol, türevleri kullanılarak yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerler, Suziki veya Yamamato eşleşme yöntemleri ile düşük band aralığında polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları...
Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (fmo3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Adalı, Orhan(2011-12-31)
Çeşitli ilaçlar, endüstriyel kimyasallar, pestisitler veya gıda katkı maddeleri gibi ksenobiyotikler, vücuda girdiklerinde parçalara ayrılarak veya değişime uğrayarak vücuttan atılmaları için bir takım enzim sistemleri tarafından metabolize edilmeleri gerekmektedir. Bu enzim sistemleri bu kimyasal ajanların toksik etkilerini değiştirebildikleri gibi çeşitli ilaçların da etki mekanizmalarını etkileyebilmektedirler. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktiva...
Doku mühendisliği yöntemi ile kollajen ve nacmc kullanılarak çift katmanlı deri modeli oluşturulması
Zeybek, Begüm; Hasırcı, Nesrin; Kımız, Ilgın; Ürkmez, Şendemir Aylin(2015)
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu çalışmada, insan derisini taklit etmek amacıyla, gözenekli kollajen ve sodyum karboskimetilselüloz (NaCMC) iskeleler kullanılarak iki katmanlı deri modelleri başarıyla üretilmiştir. Geliştirilen deri modelinde, gözenekli kollajen iskelenin dış katman olan epidermal tabakasını, ve gözenek boyutu dış katmana göre daha büyük olan NaCMC iskelenin ise iç katman olan dermal tabakayı oluşturması planlanmıştır. Hazırlanan iskeleler, sulu ortamda dayanıklı olabil...
Gıda Atıklarından Karışık Kültür Fermentasyonu İle Ksilanaz Enzimi Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz(2011-12-31)
Kapsam,Yöntem,Gerekçe: Bu çalışmanın amacı, hammadde olarak gıda atıkları kullanarak düşük maliyette enzim üretmek ve bu yolla atıkları değerlendirmektir. Ayrıca mayalanma işlemini etkileyen faktörleri (sıcaklık, pH, zaman vb.) saptamak ve ideal enzim üretim koşulları belirlenecektir. Proje, temel olarak dört aşamada gerçekleştirilecektir: 1) Mikroorganizmaların aktifleştirilmesi 2) Mikroorganizmanın fermentasyon aşaması için hazırlanması 3) Fermentasyon aşaması ve üretilen enzimin aktivitesinin ölçülmesi 4...
Citation Formats
L. Yılmaz, “Baskı Ve Ambalaj Sanayii Orijinli Çözücü Karışımlarının Pervaporasyon Yöntemi İle Susuzlaştırılması Ve Geri Kazanımı,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59100.