Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi

2020
Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, geliştirilen bu yöntem ve araçların, fikir geliştirme aşamasına ve ortaya çıkan fikirlere olan etkisini nicel yöntemlerle inceleyen tekniklere literatürde rastlanmamaktadır. Bu konuda literatürde bulunan tek teknik Shah, Vargas-Hernandez ve Smith’e (2003) ait olup onun da kusurları bulunmaktadır. Bu çalışma var olan kusurları gideren ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşma imkânı veren bir ölçüm tekniği sunmaktadır. Önerilen ölçüm tekniği, fikir geliştirme aşamasının başarısını hem sınıf genelinde hem de öğrenci özelinde ölçmeye ve farklı fikir geliştirme yöntemlerinin etkilerini karşılaştırmalı olarak çözümlemeye olanak sağlamaktadır.

Suggestions

Tasarım Eğitiminde Sürdürülebilirlik Üzerine Anlatılar Ve Aksiyonlar: Öngörüleri Söylemselleştirmek
Talu, Nilüfer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Tasarım eğitiminde öngörü üretme becerisinin öğrenciye kazandırılması, tasarlama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak görülmelidir. Ürünün kullanım süreçleri, önerilen ürün ile bi reylerin ya da toplumun yaşayacağı değişim ya da dönüşümün anlatısallaştırılması ve görselleş tirilmesi öngörü üretme becerisinin birer parçasıdır. Bu çalışma, Tasarıma Giriş dersi kapsamın da, Çağdaş Konular: Sürdürülebilirlik başlığı altında, üçer kişilik gruplar tarafından üretilecek, üç adet toplumsal öngörü çalışması...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Fictionation idea generation tool for product design education utilizing what-if scenarios of design fiction: a mixed method study
Bayırlı, Ümit; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2020-9)
Design process is an iterative activity that embodies research and planning, idea generation, evaluation and refinement, and finalization phases. Among these, idea generation is evaluated as having the highest impact on the quality of the final design solution since it is the phase that requires the generation of many (quantity), various (variety) and novel (novelty) ideas that will be further developed and resulted as the final product in the following phases of the design process. For the purpose of ...
Form Stratejileri İle Birlikte Kâğıttan Form Geliştirme Yöntemi Üzerine Değerlendirme
Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Form oluşturma veya geliştirme çalışmaları endüstriyel tasarım öğrencilerinin ürün geliştirme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte form araştırması yaparak veya doğadan ilham alarak, farklı stratejilerle ve çizim, maket veya üç boyutlu model gibi tasarım temsil araçla rıyla ürünün formunu oluşturmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Kullanılan bu strate jiler ve araçlar kimi zaman öğrencinin yetenekleri ve becerilerine göre geliştirme sürecinde uzun zaman alabilmektedir. Örnek olarak, gelişt...
Citation Formats
Ü. Bayırlı and N. A. G. Z. Börekçi, “Tasarım Sürecinde Kullanılan Fikir Geliştirme Yöntemlerinin Etkisini Nicelik Yönünden Değerlendirmek İçin Bir Ölçüm Tekniği Önerisi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 357, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81132.