Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (fmo3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2011-12-31
Çeşitli ilaçlar, endüstriyel kimyasallar, pestisitler veya gıda katkı maddeleri gibi ksenobiyotikler, vücuda girdiklerinde parçalara ayrılarak veya değişime uğrayarak vücuttan atılmaları için bir takım enzim sistemleri tarafından metabolize edilmeleri gerekmektedir. Bu enzim sistemleri bu kimyasal ajanların toksik etkilerini değiştirebildikleri gibi çeşitli ilaçların da etki mekanizmalarını etkileyebilmektedirler. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktivasyon sistemi olarak adlandırılmaktadır. Faz I sistemi içerisinde yer alan başlıca enzimlerden bir tanesi olan Flavin monooksijenazlar (FMO, EC 1.14.13.8) çeşitli teröpatik ilaçlar, pestisitler ve gıda katkı ürünlerini de kapsayan çok sayıda yabancı kimyasal maddenin oksidatif olarak metabolize edilmesinden sorumludurlar. Proje kapsamında çalışmaların ilk bölümünü bu araştırmada çalışma materyali olarak seçilen tüylü yakıotunun toplanması için gerçekleştirilecek olan arazi çalışmaları oluşturmaktadır. Öğütülmüş ve toz haline getirilmiş bitki örneklerinden 50 g alınarak 8 saat süreyle oda sıcaklığında, steril bi-distile su ile hareketli maserasyona tabi tutulacaktır. Son ürün enjeksiyon çalışmalarında kullanılmak üzere oksijen ile irtibatı olmayacak bir şekilde ambalajlanarak (N2 altında ) -20 ºC'de muhafaza edilecektir. Bu çalışma kapsamında kullanılacak olan 4 aylık yetişkin erkek Wistar Albino sıçanlar 3 farklı gruba ayrılacaktır; Kontrol I, hiç bir uygulama yapılmayacak, Kontrol II, bitki ekstresinin verildiği eş hacimde fizyolojik salin verilen ve EHT, Epilobium Hirsitum, (tüylü yakıotu YOT)'dan elde edilecek ekstrenin 37,5 mg/kg vücut ağırlığı olacak şekilde steril distile su çözünürek verildiği grup. Projenin 1. döneminde sıçan karaciğer dokuları kullanılarak mikrozomal fraksiyonlar izole edilecektir. Dokulardan elde edilen mikrozomal fraksiyonların protein miktarı tayini, BSA (sığır serum albümin) standart olarak kullanılarak mikro “Bicinchoninic Acid”-BCA metodu ile gerçekleştirilecektir. Kontrol sıçanlardan elde edilen mikrozomlar kullanılarak flavin monooksijenaz (FMO) enzimi için en iyi protein ekspresyonunun belirleneceği optimum SDS-PAGE ve Western Blot koşulları saptanacaktır. Flavin monooksijenaz3 (FMO3) protein ekspresyonu optimizasyon çalışmalarında sisteme yüklenecek olan uygun protein miktarı, sistemde kullanılcak uygun ayırıcı ve sıkılaştırıcı jellerin konsantrasyonları, western blot işleminde kullanılacak uygun birincil ve ikincil antikor konsantrasyonları belirlenecektir. Projenin 2. Kısmında optimizasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda uygun protein miktarı, uygun ayırıcı ve sıkılaştırıcı konsantrasyonları, uygun primer ve ikincil antikorlar kullanılarak kontrol grubu ve Epilobium hirsutum enjekte edilmiş sıçanlarda FMO enziminin protein ekspresyonunda meydana gelebilecek olası değişimler saptanmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz Enzimi Üzerine Etkisi
Adalı, Orhan(2010-12-31)
Doğal olarak oluşan bitkisel kökenli kimyasalların kanser, yaşlanma, kardiovasküler hastalıklar gibi birçok sağlık sorunlarına karşı koruyucu rollere sahip oldukları yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ispatlanmış olup bu çalışmalar sayesinde bu bitkisel kimyasallara karşı olan ilgi de giderek artmıştır. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktivasyon sistemi olarak adlandırılmaktadır. Faz I sistemi içerisinde yer alan başlıca enzimlerden bir tanesi olan ...
Synthesis and characterization of benzodithiophene containing conjugated polymers for organic bulk heterojunction solar cells
Taşkaya Aslan, Sultan; Çırpan, Ali; Department of Chemistry (2022-8-2)
Bulk heterojunction organic solar cells (BHJ-OSCs) have drawn attention as a renewable energy source due to their flexibility, lightweight and low cost in large-area applications. Besides the design of novel polymeric materials with different building blocks, the device architectures of the solar cells have been improved significantly to increase the power conversion efficiency (PCE) of solution-processed OSCs over the last years. Up to now, PCE for single layer BHJ-OSCs has reached 18%, and high performanc...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Spatial Modelling of Urban Mobility Induced Air Pollution: A Case Study of Istanbul
Şenay Boyacı, Revnak; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Department of City and Regional Planning (2022-11-22)
Air pollution can be defined as the increase of pollutants in the atmosphere to the levels that are harmful to humans, other living organisms and the environment which occurs during production and consumption activities. The problem of air pollution is increasing all over the world as a result of various factors such as drought, topographic conditions, inversion and climatic characteristics, as well as reasons such as population growth in cities, increasing urbanization and industrialization. Similar to the...
Citation Formats
O. Adalı, “Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum’un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (fmo3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58827.