Hide/Show Apps

Tek Basamaklı Tepkime-Ayrıştırma Sisteminde Etil Laktat Üretimi.

PROJENİN AMACI ve GEREKÇESİ Sürdürülebilir bir çevre ve kaynak yönetimi üzerinde yoğun araştırma çalışmalarının sürdüğü bir alandır. Kimyasal üretim süreçlerinde ve günlük yaşamda kullanılan çözücülerin neredeyse tamamı petrolde dayalı aromatik ve/veya klorlu bileşiklerdir. Çözücü maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve gelecekte sürdürülebilir olmadıkları anlaşılmış ve çevre-sağlık yönetmelikleri ile kullanımları kısıtlanmıştır. Yeşil Kimya (Green Chemistry) kavramı çözücüler için kıstaslar oluşturmuş ve yapılan çalışmalar sonucunda Yeşil bir süreçte hiç çözücü kullanmaması yada kullanılacak çözücünün çevreye hiç zarar vermeyen, buhar basıncı düşük bir bileşik olması öngörülmektedir. Yapılan çalışmalarda Yeşil Çözücülerin başında laktik asit esterleri gelmektedir. Laktik asit karbonhidratların fermentasyonu ile üretilebilmekte ve bir çok kimyasal maddenin üretiminde kullanılabilmektedir. Laktik asit yine karbon hidratların fermentasyonu ile üretilen etil alkol ile esterleşme tepkimesine girerek etil laktat üretilmektedir. Etil laktat üretimi ayrıca transesterifikasyon prosesi ile laktik asit saflaştırmasındada kullanılan bir aşamadır. Bu çalışmada reaktif ayrıştırma işlemi katalizör üzerinde sıvı katı adsorpsiyon ve tepkime işlemlerinin aynı anda yapılması ile gerçekleştrilecek ve hareketli bir yatak kullanımı simule edilerek reaktif ayrıştırmanın uygulanabilirliği araştırılacaktır. Proje kapsamında reaktifler laktik asit ve etanol ile tepkime ürünleri etil laktat ve suyun katı asit katalizörlere farklı sıcaklıklarda adsorpsiyon özellikleri araştırılacak ve adsorpsiyon özellikleri eaksiyon kinetiği bilgileri ile birleştirilerek sonuçlar hareketli bir HPLC kolonunda simule edilecektir. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Önerisi yapılan bu proje literatür incelemesini takiben, deneysel çalışmada kullanılacak malzemelerinhazırlanması, deneylerin yapılması ve sonuçlarınincelenmesi, yorumlanması şeklinde üç basamaktan oluşacaktır. Gerçekleştirilecek çalışma S-100 Lewatit ile doldurulmuş kolon üzerinde etil laktat, laktik asit, ve etanolün farklı sıcaklıklarda adsorpsiyon karakteristiğinin belirlenmesi ve bu karakteristiğe uygun koşullarda tepkime hızının ve dönüşümün ölçülmesi, adsorpsiyon-ayrışma işleminin tek kademede gerçekleştirilebilmesi için optimizasyon çalışmasıdır.