Organik - İnorganik Karışık Matrisli Membranların Üretimi Ve Karakterizasyonu

2011-12-31
Projenin konusu ikili(polimer/zeolit ve polimer/MOF) ve üçlü(polimer/zeolit/uyumlaştırıcı ve polimer/MOF/uyumlaştırıcı)karışık matrisli membranlar geliştirmektir.Membrandaki dolgu maddesinin çeşidi, zeolitin kristal şekli ve tanecik boyutu gibi morfolojik özelliklerinin membranın yapısı ve gaz geçirgenlik performansına olan etkileri incelenecektir. Bu amaçla çubuk ve/veya levha şeklinde ve farklı boyutlardaki zeolitler ve kolay, çabuk ve ucuz sentezlenebilen, farklı kompozisyonlarda ve yapılarda üretilmesi mümkün olan MOF kullanılacaktır. Polimer olarak polietersulfon(PES), zeolit olarak merlinoit, MOF olarak ZIF-8, uyumlaştırıcı olarak da 2-hidroksi-5- metilanilin(HMA) kullanılacaktır. Beklenilen sonuç üretilecek membranların H2/CO2/CH4 gazlarının ayırımında yüksek geçirgenlik ve seçicilik göstermesidir. PES sahip olduğu kimyasal ve ısıl kararlılık, mekanik dayanıklılık gibi özellikleri nedeniyle kullanılacaktır. Merlinoit ise sahip olduğu çubuk şekil ve CO2/CH4 gazlarının ayrımı için uygun gözenek çapı dolayısıyla seçilmiştir. Kullanılacak olan ZIF-8 ise CO2 gazına seçicidir ve gözenek çapı CO2/CH4 ayrımında molekül eleği olarak davranmasını sağlayacktır. HMA nın kullanımına ise grubumuz tarafından daha önce yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak karar verilmiştir. Proje,MOF ve zeolitin hazırlanması ve karakterizasyonu, ikili ve üçlü membranların hazırlanması ve karakterizasyonu ve gaz karışımlarının ayırımı olarak üç ana bölümden oluşacaktır. Sentezlenen dolgu maddeleri X- ışınları kırınımı (XRD) yöntemi, tanecik boyutu ölçümü ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) kullanılarak, membranlar ise SEM, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), ısıl gravimetrik analiz (TGA) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi (FTIR) aletleriyle karakterize edilecektir.

Suggestions

Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Termal dayanımı arttırılmış, uçucu yağ içeren hiyerarşik yapılı antimikrobiyal zeolitik malzemeler
İşler Binay, Melda; Akata Kurç, Burcu (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019-12-25)
Buluş, antimikrobiyal özellikli uçucu yağ olan timol ve benzeri organik moleküllerin, gözenekleri büyültülerek hiyerarşik yapı kazandırılmış düşük Si/Al oranına sahip zeolit veya titanyum zinciri içeren silikat yapılı zeotip malzemelerin içine yerleştirilmesi ile uçucu organik mokeküllerin ısıl dayanımı, antimikrobiyal etkenliği ve antimikrobiyallik süresi arttırılarak oluşturulmuş çevreci malzemeler ile ilgilidir.
Citation Formats
L. Yılmaz, “Organik - İnorganik Karışık Matrisli Membranların Üretimi Ve Karakterizasyonu,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59115.