Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi

2010-12-31
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime hızlarının bulunmasıyla hız kısıtlayan tepkimelerin araştırılması, potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlenmesi ve tepkime sisteminin uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılması bu projenin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda; 1. Alt Proje: Kütle korunum temelli “genom scale” stokiyometrik denklemlerden oluşan matematik model kurulması, 2. Alt Proje: RhGH üretimi için besleme stratejisinin araştırılması, 3. Alt Proje: Besleme stratejisinin hücreiçi tepkime hızlarına etkisinin araştırılması, ve potansiyel hız kısıtlayıcı basamakların belirlenmesi, ve 4. Alt Proje: Prosesin karakteristik zamanlarında, rhGH, AOX ve metanol tüketim yolizindeki enzimlerin ve modelin çözümünde bulunacak diğer enzimlerin ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, 5. Alt Proje: Tepkime sisteminin uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özelliklerinin belirnemesidir. P. pastoris hücreiçi tepkimeleri ile kurulacak genom scale kütle korunum temelli stokiyometrik denklemlerden oluşan matematik model ve deney verileri kullanılarak yapılacak çözüm ile üretim parametrelerinin hücreiçi tepkime hızlarına etkisi, ve hücreiçindeki darboğazlar araştırılacaktır. Microarray ve RT-PCR sonuçları ile genom scale model çözümüyle elde edilecek sonuçlarla üretimin artırılması için stratejiler geliştirilecektir. Bu proje sonuçları, diğer terapatik proteinlerin yüksek verim ve seçimlilikte hücre- dışı üretimi için de önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Hücreiçi protein olarak yıllık toplam üretimi 10 kg'ın altında ve satış değeri kilogram başına yaklaşık $3,000,000 olarak hesaplanmakta olan rhGH'ın önerilen proje ile hücre-dışı üretimi başarıldığında üretim miktarı artacak ve üretim maliyeti azalacağından, yukarıda özetlenen ve çoğalmakta olan tıptaki tedavi alanlarındaki kullanımı daha da yaygınlaşarak insanların sağlıklı yaşam kalitesine katkı yapacaktır.

Suggestions

Biyoteknolojik ve kimyasal yöntemlerle glikosidaz inhibitörü ilac hammaddelerinin kiral sentezleri
Demir, Ayhan Sıtkı; Ahmedov, İdris Mecidoğlu; Şeşenoğlu, Özge; Öndül, Beril(2003-01-01)
Projede, enzim inhibitörü özelliğinde ilaç olarak Nojirimisin ve Deoksinojirimisin türünde aza şekerler ana hammaddeleri olan kiral piperidinonlar kemoenzimatik (biyteknolojik ve kimyasal) yöntemlerle sentezlenmiş, furfural ve değişik aldehitler biyolojik yöntemlerle aldolaz türü enzimler katalizörlüğünde reaksiyona sokularak elde edilen kiral hidroksi ketonlar, redüktif animsayon ile aza şekerlerin hammaddeleri olan kiral furil amino alkollere dönüştürülmüştür.
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
P. Çalık, “Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59096.