Hide/Show Apps

Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi

2013-12-31
Yılmazer, Ülkü
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özelliklerinin konvansiyonel polimerlere benzer oluşu, gerekse de endüstriyel ölçekte üretilmesi sebebiyle öne çıkmaktadır. Düşük esnekliğe ve tokluğa sahip bu camsı polimerin kullanım alanını genişletmek amacıyla plastikleştiriciler eklense de diğer özelliklerde; örneğin: gerilme mukavemeti ve gerilme modülü değeri gibi, gözlenen düşüş araştırmacıları çeşitli kompozit uygulamaları ile toklukta elde edilen kazanımlara karşı gerilme dayanımı ve modülünü dengeleme yoluna gitmeye yöneltmektedir. Bu proje başvurusu şu anda devam etmekte olan bir doktora tez çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, PLA bazlı organokil/polimer nanokompozitlerinin üretilmesi ve malzemenin çeşitli mekanik (yüksek gerilme dayanımı ve modülü - yüksek tokluk), ısıl (yüksek sıcaklıklarda gerilme modülünün korunması) özelliklerinin geliştirilerek, endüstride kullanım alanlarını yaygınlaştırmaktır. Projede yer alacak tezin deneysel çalışmalarında PLA polimerinin organokil ile uyumunu sağlamak için reaktif guruplar içeren elastomerik uyumlaştırıcılar kullanılacaktır. Bunlar arasında epoksi veya anhidrit grubu içeren elastomerik malzemeler yer alacaktır. (Lotaderler ve SEBS-g- MA gibi). Proje kapsamında temin edilmesi hedeflenen çeşitli kimyasallar (PLA, elastomer, organokil vb.) projede kullanılacaktır. Buna ek olarak, nanokompozit çalışmalarının en önemli aşamalarından olan karakterizasyon analizlerinin (FTIR, elemental analiz, X-Ray, TEM, SEM, DSC, TGA vb.) yapılması bu çalışma için gereklidir.