Kilinoptilolitin Titreşimli Akışkan Yatakta Kurutulması

2013-06-30
Bu projenin amacı, doğal zeolit mineralinin hayvan yem ve premikslerinde toksin bağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılabilmesi için, mikron boyutundaki zeolit mineralini uygun nem değerine kadar kurutmaktır. Hayvan yem ve premikslerinin içine girecek olan katkı maddelerinin güvenle kullanılabilmesi için nem değeri yaş temelde maksimum % 8 olmalıdır. Ülkemizde yüzey madenciliği ile çıkarılan doğal zeolit mineralinin nem değeri %16 ile % 24 arasında değişmektedir. Hayvan yem ve premikslerinin içine katkı maddesi olarak girecek olan doğal zeolit mineralinin toksin bağlayıcı etkinliğinin maksimum değerde olabilmesi için parçacıkların mirkonize boyutta (~20 m) olması gerekmektedir. Ancak, mineralin ince toz halde olması ve geniş parçacık büyüklüğü dağılımına sahip olması kurutma işlemini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu da günümüzde kullanılmakta olan kurutucuların çok düşük verimde çalışmalarına neden olmaktadır. Önerilen bu proje ile ince toz haldeki zeolitin titreşimli akışkan yatakta kurutulma karakteristiği incelenecek, işletim koşullarının kurutma verimine etkisi irdelenecektir. Projenin ilk aşamasında, proje grubunun elinde mevcut olan laboratuvar ölçekli akışkan yatak sistemi titreşimli akışkan yatak olarak modifiye edilecek, ölçüm cihazları bu sistem üzerine monte edilerek bilgisayar bağlantıları kurulacaktır. Zeolitin akışkanlaşma ve kuruma karakteristiğinin doğru belirlenebilmesi için gerekli olan analizler yapılacaktır. Daha sonra, titreşimli akışkan yatak kurutucu içinde zeolitin farklı işletim koşullarındaki kuruma karakteristikleri belirlenecek, bu koşulların kurutma verimine etkisi incelenecektir.

Suggestions

Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Ksilanaz enziminin ekstraksiyon ile ayrıştırılması: Ekstraksiyon parametrelerinin incelenerek sürecin optimizasyonu
Bakır, Ufuk(2003)
Bu çalışmanın amacı, değişik mikroorganizmalardan elde edilen ksilanazlann, polietilen glikol (PEG) ve potasyum fosfattan oluşan sulu iki faz sistemi kullanarak fermantasyon ortamından ekstrakte edilmesi (özütlenmesi)dir. Özütleme işleminin optimizasyonu sıcaklık, polimer konsantrasyonu ve moleküler ağırlığı, tuz çeşidi, ortamın iyonik gerilimi ve sistemin pH'ı gibi parametrelerin etkileri araştırılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Bacillus ksilanazalannın üst faza yoğunlaşarak ve kısmen saflaştığını...
LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması
Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali; Ertaş, Gülay(2018-12-31)
Bu projedeki amacımız, yarı iletken kuantum noktaların Langmuir Blodgett methodu ile oluşturulan ince filmlerinin katı yüzey üzerine transferlerini sağlayıp güneş pili uygulama alanında kullanımına uygun hale getirmektir.Kuantum noktaların sentez metodu olarak kinetik büyüme yöntemi kullanılacak olup, film çalışmaları Langmuir Blodgett methodu ile devam ettirilecektir. Sentezlenen nanokristallerin karakterizasyonu Floresans Spektroskopisi, UV-vis Spektrofotometresi ve Geçirimli Elektron Mikroskobu kullanı...
Citation Formats
G. Külah, “Kilinoptilolitin Titreşimli Akışkan Yatakta Kurutulması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59130.