MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması

2016-12-31
Genel olarak MEMS cihazlarının özel olarak ise kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarım ve üretim aşamaları arasında yer alan sonlu elemanlar yöntemiyle simulasyon işlemi, en verimli tasarıma en ekonomik yoldan ulaşmak açısından büyük önem teşkil etmektedir. Projede MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarımının ve simulasyonunun bilgisayar ortamında yapılıp, üretime ve deneme yanılma metoduna gerek kalmadan kullanılacağı alana göre optimum tasarımın oluşturulacağı bir metod önerilmektedir. Bu metodda maskeler ve üretim aşamaları IntelliSuite programlarında tanımlanıp, tasarımı her basamakta denetleyerek, üretimde sorunsuz kullanılabilecek bir tasarım oluşturulacaktır. Bu tasarım üzerinde sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla simulasyonlar çalıştırılacak, ortam özellikleri de bu simulasyonlarda göz önünde bulundurulacaktır. Ortamın sıcaklığı, basıncı, ortamdaki materyal gibi özelliklere ek olarak “squeezed film damping” ve “spring softening” gibi fiziksel olaylar da hesaplamalara katılacaktır. Böylece simulasyon sonuçları gerçek ölçümlere daha fazla yaklaşarak farklı tiplerde ve boyutlarda çok sayıda deneme amaçlı çevirgeç üretimine gerek kalmamış olacaktır. Projemizde simulasyon bulguları esas alınarak tekrar optimizasyon ve tasarım sürecine geçilerek, simulasyondan alınan geri dönütün kullanılması sağlanacaktır. Bu sayede proje sonunda kaynak tüketimi minimumda tutularak, üretime en uygun tasarım hazırlanmış olacaktır.

Suggestions

Pulların Moleküler Bağ Metoduyla Birleştirilmesi Metodunun Elmas MEMS Uygulamalarına Yönelik Geliştirilmesi
Bayram, Barış(2015-12-31)
Mikroelektromekanik uygulamalar için pulların birleştirilmesi metodu yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve elmasa dayalı ürünler açısından önemlidir. Bu metodun gerçekleştirilmesi için pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç bu metodun yeterince uygulanmasını engellemektedir. Önerilen proje kapsamında kendi imkanlarımızla geliştireceğimiz bir sistem ve metodla bu moleküler bağ metodunun geliştirilmesi ve uygulanması planlamaktadır. Literatürde mevcut uygulamalarda genellikle Silisyum-Silisyum D...
Farklı Tünel Yangın Senaryoları İçin Rüzgar Tüneli Geliştirme Çalışması
Yozgatlıgil, Ahmet; Yavuz, Mehmet Metin(2018-12-31)
Genel olarak bakıldığında tünel yangınları üzerinde yapılan çalışmalar tam boyutlu (full scale) ve ölçekli (reduced scale) çalışmalar olmak üzere iki türden oluşmaktadırlar. Ancak tam boyutlu deney düzeneklerinin aşırı maliyetleri yüzünden son yıllarda çalışmalar daha çok ölçekli düzenekleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, akışkanlar mekaniği laboratuvarının dış alanında bulunan ölçekli tünel modeli kullanılarak tünel yangınları konusunda çeşitli çalışmalar gerç...
Merkezleme Özelliği Olan Yenilikçi Bir Sönüm Cihazının Deneysel İncelenmesi
Caner, Alp(2016-12-31)
Patent başvurusu yapılmış olan merkezleme özelliğine sahip yenilikçi bir sönüm cihazı deneysel olarak incelenecektir. Geliştirilen sönümleyici cihaz birden fazla yararlı ve yenilikçi özelliğe sahiptir: içerdiği büyütücü mekanizma ile artan verim, merkezleme özelliği, sönüm ve rijitlik arasındaki hassas dengenin pratik bir yöntemle ayarlanabilmesi (dolayısıyla artan verimlilik), maliyet verimliliği, uygulama kolaylığı. Bu özellikleriyle, geliştirilen cihaz mevcut sönümleyici teknolojilerinin bir adım önüne g...
Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi
Kazanç Özerinç, Feyza(2016-12-31)
Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılması için gerekli dataların endüstriye sunulması amaçlanmıştır. Kömürün bahsedilen atıklarla karıştırılarak homojen yeni bir yakıt haline gelmesi için melas adı verilen bir şeker pancarı atığı bağlayıcı olarak kullanılacaktır. Bu sayede hem Türk linyitinin kullanılabilirliği artırılacak hem ...
Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Citation Formats
B. Bayram, “MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58974.