Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri

2017-12-31
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. Projenin amacı anılan ilişkileri incelemek ve bunlardan sonuçlar çıkarmaktır.Maya hücrelerinin (Saccharomyces cerevisiae) organizma olarak kullanılacağı bu projede, hücrelerin katı ve sıvı ortamlarında belirli bir evreye (erken logaritmik faz) kadar büyütülmesi, daha sonra bor ve/veya arsenik içeren çözelti ile beslenmesi ve böylece hücreye geçen ve besi ortamında kalan miktarların izlenmesi sağlanacaktır. Büyütülecek hücreler bor ve arsenik alımları açısından kontrollü deneylerle izlenecektir. Belirli derişimlerde bor ve/veya arsenik içeren çözeltiler ile beslendikten sonra hücrelerin büyümesi 600 nm’de optik geçirgenlik ölçümleri ile takip edilecektir. Daha sonra besi ortamı ile hücrelerin birbirlerinden ayrılması sağlanarak elementlerin ne kadarının hücrelere geçtiği veya besi ortamında kaldığı belirli aralıklarla endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICP-MS) analizleri ile izlenecektir.

Suggestions

Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, numune özelliğine ve çalışma türüne göre biçimlendirilebilir. SPME fiberleri özellikle in vivo klinik çalışmalarda invazif olmayan bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Daha büyük bir ekstraksiyon fazına sahip ince film SPME ise yüksek duyarlılık gerektiren ölçümler için uygun bir alter...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Değişik destek maddeleri kullanılarak yeni katalizörlerin hazırlanması
Gökağaç Arslan, Gülsün; Kayran İşçi, Ceyhan; Nalbant Esentürk, Emren; Yılmaz, Ayşen; Çoruh, Nursen; Persil Çetinkol, Özgül(2017-12-31)
Bu projede temiz enerji kaynaklarından bir olan doğrudan metanol yakıt hücrelerinin anot kısmı için değişik destek maddeleri kullanarak yeni katalizörler hazırlanacaktır. Bu amaçla destek maddesi olarak kullanılacak olan grafen oksidin indirgenmesi zamanla spektroskopik yöntem kullanılarak takip edilecek, grafen oksit üzerine tutunan kükürt miktarı değiştirilecek ve bunun katalizörün etkinliği üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılacaktır. Daha sonra hazırlanan destek maddelerinin üzerine platin empregnasy...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
N-Propargil Grubu İçeren Pirol Türevlerinin Çeşitli Katalizörlerle Siklizasyonu: Yeni İskelet Yapısına Sahip Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı
Balcı, Metin; Tanyeli, Cihangir; Akdağ, Akın(2013-12-31)
Pirol ve indol halkalarına “a” bağı üzerinden kenetlenmiş yeni heterosislik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirilecektir. Bunun için azot atomuna propargil grubunun bağlı olduğu pirol ve indol aldehit, asetil ve ester türevlerinden hareket edilecektir. Esterler önce aminlere çevrilecek ve sonra altın tuzları ve/veya iyot katalizörlüğünde intramoleküler siklizasyon sonucunda pirol ve indol halkalarına kenetlenmiş yeni heterosiklik bileşikler sentezlenecektir. Aldehit ve keton türevleri ise hidr...
Citation Formats
G. Ertaş, G. İ. Gökmen, M. Volkan, and A. Gökmen, “Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58724.