Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri

2017-12-31
Ertaş, Gülay
Tuncel, Semra
Gökmen, Gülser İnci
Volkan, Mürvet
Gökmen, Ali
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. Projenin amacı anılan ilişkileri incelemek ve bunlardan sonuçlar çıkarmaktır.Maya hücrelerinin (Saccharomyces cerevisiae) organizma olarak kullanılacağı bu projede, hücrelerin katı ve sıvı ortamlarında belirli bir evreye (erken logaritmik faz) kadar büyütülmesi, daha sonra bor ve/veya arsenik içeren çözelti ile beslenmesi ve böylece hücreye geçen ve besi ortamında kalan miktarların izlenmesi sağlanacaktır. Büyütülecek hücreler bor ve arsenik alımları açısından kontrollü deneylerle izlenecektir. Belirli derişimlerde bor ve/veya arsenik içeren çözeltiler ile beslendikten sonra hücrelerin büyümesi 600 nm’de optik geçirgenlik ölçümleri ile takip edilecektir. Daha sonra besi ortamı ile hücrelerin birbirlerinden ayrılması sağlanarak elementlerin ne kadarının hücrelere geçtiği veya besi ortamında kaldığı belirli aralıklarla endüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICP-MS) analizleri ile izlenecektir.
Citation Formats
G. Ertaş, S. Tuncel, G. İ. Gökmen, M. Volkan, and A. Gökmen, “Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58724.