Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi

2014-12-31
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep
Ergün, Eylül Gökçe
Membranlı ayırma işlemleri günümüzde bir çok alanda geleneksel ayırma işlemlerinin yerini almaktadır. Ancak üretim hacminin yüksek olduğu durumlarda, membran akılarının düşüklüğü, bu sebepten dolayı da istenen üretim hacmini sağlayabilecek membran ve modül kurulum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle membran prosesleri çoğunlukla ekonomik olmamaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çoğu polimerlerden yapılmaktadır. Selüloz, membran yapımında sıklıkla kullanılan polimerlerden biridir. Bu çalışmada selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan lignoselülozik biyokütleden membran üretilmesi hedeflenmektedir. Bununla başlangıçta membran üretiminde kullanılan hammadde giderinin azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmanın başlangıcında öncelikle faz değişimi yöntemiyle membran üretimine uygun bir biyokütle-çözücü-çözmeyen sistemi seçilecek, ardından çeşitli üretim parametrelerinin membran özelliklerine etkisi incelenecektir. Membranlar morfoloji, mekanik özellikler, geçirgenlik ve seçicilik açısından karakterize edilecek, referans olarak selüloz membranlarla kıyaslanacaktır.

Suggestions

Polietersülfon Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Ultrafiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Karekterizasyonu.
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
Projede polietersülfon (PES) bazlı kovuklu elyaf tipi ultrafiltrasyon membranları hazırlanacak, hazırlanan membranların morfolojik özellikleri ve seçilen model çözeltileri ayırma dereceleri karakterize edilecektir. Membranların hazırlanmasında çözmeyen ile faz değişimi yöntemi kullanılacaktır. Membranların hazırlanmasında kullanılacak polimer çözetlilerine polietilen oksit (PEO, veya PEG) grupları içeren çeşitli katkı maddeleri eklenerek bunların membran özelliklerine etkisi incelenecektir. PEO grupları mem...
İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Sukma, Faqih Muhamad(2016-12-31)
Günümüzde pek çok membran polimerlerden yapılmakta, ancak yüksek sıcaklık veya agresif kimyasallar söz konusu olduğunda polimerik membranlar kullanılamamaktadır. Bu tip uygualamardan önemli bir tanesi organik çözücüler ile nanofiltrasyondur (OSN). Bu çalışmada OSN uygulamalarına yönelik olarak selüloz membranların iyonik sıvı içinde çözeltilerinden faz değişimi yöntemiyle üretilmesi hedeflenmektedir. Membran morfolojisini etkileyen önemli bir faktör olan faz değişim hızı, farklı şartlarda üretilen membran...
Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Bu projede membran kirliliğinin temizlenmesinde uyarana duyarlı mikrojellerin kullanılması önerilmektedir. Mikrojellerin filtrasyon sırasında beslemeye katılması ve sonrasında temizleme aşamasında uyaran ile boyut değiştirmeleri (büzüşmüş halden şişmiş hale veya tam tersi) sonucunda yüzeydeki kirlilik tabakasının parçalanmasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Önerilen fikrin uygulanabilirliğinin iki farklı uyarana (sıcaklık ve iyonik güç) karşı duyarlı mikrojeller sentezlenerek farklı tipte kirleticilerin...
ETANOL SUSUZLAŞTIRILMASI İÇİN ASİMTERİK PERVAPORASYON MEMBRANLARININ ÜRETİLMESİ
Kalıpçılar, Halil(2015-12-31)
Proje de etanol susuzlaştırılması amacıyla yüksek akıya ve seçiciliğe sahip asimetrik ve simetrik pervaporasyon membranlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Asimetrik membranların üretiminde faz değişimi, simetrik membranların üretiminde çözücü uçurma yöntemi kullanılacaktır. Polimerik membranların performansını arttırmak için karışık matrisli membranlar üretilecek, dolgu malzemesi olarak metal organik iskelet çeşidi olan ZIF-8 kullanılacaktır.
Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi
Koku, Harun(2018-12-31)
Biyoteknolojik üretimlerde hedef biyomolekül, yüzlerce benzer yan ürünle beraber oluştuğu için ürünün istenen saflıkta eldesi ancak gelişmiş saflaştırma teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle ayırma/saflaştırma ünitelerinin tasarlanması, kurulması ve çalıştırılması toplam kurulum ve işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İnsan büyüme hormonu (human growth hormone/hGH), çeşitli hastalıkların tedavisinde merkezi bir önem taşıyan ve ekonomik üretimi sadece rekombinant biyoteknoloji yön...
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen and E. G. Ergün, “Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59134.