Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması

2016-12-31
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması yakıt pillerinde yaygın kullanılmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden yakıt pillerinde kullanılmak üzere yerinde hidrojen üretimi son yıllarda önem kazanmıştır. Kullanılacak olan yakıtın erişilebilir ve hidrojence zengin olması yakıt seçiminde göz önüne alınacak önemli noktalardır. Yerinde hidrojen üretimi için kullanılacak olan yakıt hacimce yüksek kimyasal enerjiye sahip olmalı ve taşıma sistemlerinde kullanılan, altyapısı hazır olan yakıtın seçilmesi sistemin kurulmasında kolaylık sağlayacaktır. Yerinde hidrojen üretimi için dizel uygun bir yakıttır. Dizelin buharlı reformlanma reaksiyonu ile oldukça yüksek hidrojen konsantrasyonuna sahip ürün gazı elde edilmektedir.Bu projenin ana amacı dizelin buharlı reformlanması reaksiyonunda kullanılmak üzere reaksiyonun çalışma şartlarında uzun süre aktivite gösteren alüminyum dioksit destekli nikel katalizörlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve dizelin buharlı reformlanması reaksiyonunda test edilmesidir.

Suggestions

Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmekted...
Dik Hizalanmış Karbon Nanotüplerin Şablon Olarak Kullanılmasıyla Elde Edilen Titanyum Dioksit Filmlerin Fotokatalitik Aktivitesi.
Bölükbaşı, Ufuk; Akkuş, Merve; Karakaş, Gürkan(2013-12-31)
Kendi kendini steril edebilen ve temizleyen yüzeylere olan ihtiyaç, mikrobiyal populasyonun kontrol altına alınmak istenmesiyle ortaya çıkmıştır. Medikal cihazlarda ve hastanelerde mikrobik enfeksiyonların azaltılması, malzemeler üzerinde biyofilm oluşumunun önlenmesi, gıda koruması, ev hijyeni, hava ve su temizliği gibi bir çok alanda kendi kendini steril edebilen antimikrobik yüzeylere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Antimikrobik yüzeyler 2 ana strateji ile hazırlanabilir; mikropları yüzeyden iten sistemler ...
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59156.