Kontrollü İlaç Salımına Yönelik Biyobozunur Nanoparçacık Üretimi

2017-12-31
Günümüzde nanoteknoloji sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir alan olmuştur. Gen uygulamalarından moleküler tanılara, ilaç sektöründen hastalık tanılarına kadar pek çok alandaki çalışmalarda ilgi odağı olmuştur. Üzerine nanopartiküller yüklenmiş ilaçlar doğrudan hastalıklı doku ve hücrelere etki edebilmekte ve böylece biyolojik aktivitesi artırılmaktadır. Ancak, nano-ilaçların gelecek sunabilmesi için boyut, şekil, bileşen gibi dizayn parametrelerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Bu amaçla, 2004 yılında geliştirilen Particle Replication in Non-Wetting Templates (PRINT) tekniği ile mikro ve nano boyutta, belirli şekil ve bileşenlere sahip parçacıklar dizayn edilmiştir. Bu çalışmada, PRINT tekniği kullanarak grafen oksit ve trimetilen karbonat polimerleri içeren nanometre ve mikrometrre boyutunda hidrojeller üretilecektir. Bu çalışma ile tekil boyut dağılımlı, çok sayıda üretilebilen, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tam olarak kontrol edilebildiği, mekanik özellikleri açısından iyileştirilmiş, biyouyumlu nanojellerin ilaç taşıma sistemleri olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
Elektroeğirme Yöntemi İle Grafen Oksit Bazlı Nanolif Üretimi
Bat, Erhan(2017-12-31)
Birçok potansiyel endüstriyel ve ticari uygulamalarından dolayı özellikle nano boyutlardaki lifler son dönemlerde popüler olmaya başlamıştır. Nanolifler geniş yüzey alanı, küçük çap ve gözenek boyutu gibi bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özellikler lifleri özellikle kataliz, adsorpsiyon ve filtreleme alanlarında endüstriyel ve ticari olarak önemli kılmaktadır. Elektroeğirme yöntemiyle düşük maliyetli, yüksek mukavemetli ve çapı mikro boyuttan nano boyuta uzanan lifler üretmek mümkündür. Nano-dolgu malze...
MİKRON BOYUTLU TALK KATKISININ POLİLAKTİT BİYOPOLİMERİNİN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Kaynak, Cevdet(2014-12-31)
Günümüzde endüstriyel uygulamalarda kullanılan polimerler büyük oranda petrol kaynaklı hammaddelerden elde edilmektedir. Bu durum enerji sektöründe olduğu gibi plastik sektöründe de “petrole bağlılık” olgusu yaratmaktadır. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), monomeri (laktik asit) mısır, patates gibi nişasta kaynaklarından üretilen bir biyopolimerdir. Son yıllarda biyolojik uygulamalarda kullanımı yaygınlaşsa da; PLA, özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özellik...
İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Sukma, Faqih Muhamad(2016-12-31)
Günümüzde pek çok membran polimerlerden yapılmakta, ancak yüksek sıcaklık veya agresif kimyasallar söz konusu olduğunda polimerik membranlar kullanılamamaktadır. Bu tip uygualamardan önemli bir tanesi organik çözücüler ile nanofiltrasyondur (OSN). Bu çalışmada OSN uygulamalarına yönelik olarak selüloz membranların iyonik sıvı içinde çözeltilerinden faz değişimi yöntemiyle üretilmesi hedeflenmektedir. Membran morfolojisini etkileyen önemli bir faktör olan faz değişim hızı, farklı şartlarda üretilen membran...
Çözücü-olmayan Faz Değişimi Yöntemi İle Üretilecek Polimer-MOF-Uyumlaştırıcı Kovuklu Elyaf Membranlarla Biyogazın Arıtılması
Antepli, Tüzün Burcu; Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2017)
Toplumların enerji ihtiyacı günden güne artarken, ana enerji kaynağı olarak kullanılan fosilyakıtlar sınırlı miktardadır ve bu yakıtların kullanımı çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliği yüksek saflaştırma teknolojilerineihtiyaç vardır. Organik atıkların fermantasyonu ile elde edilen biyogaz yenilenebilir enerjikaynağı olarak büyük bir potansiyele sahiptir.Kimya sanayiinde gazların saflaştırılması için membranla ayırım teknolojileri üzerinde son...
Citation Formats
E. Bat, “Kontrollü İlaç Salımına Yönelik Biyobozunur Nanoparçacık Üretimi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59163.