Asimetrik-kompozit kovuklu elyaf gaz ayırım membranlarının üretilmesi

2017-12-31
Biyogaz yapısında % 50-70 CH4, % 30-40 CO2, % 5-10 H2, % 1-2 N2, % 0,3 su buharı, 20-20000 ppm H2S içermektedir [1]. Biyogazda bulunan CO2 gazın kalorifik değerini düşürmesi ve ve taşıma maliyetini artması nedeniyle ayrılması istenmektedir [2]. Biyogazın arıtılmasında basınç salınımlı emilim (PSA), düşük basınçlı ekstraksiyon, kriyojenik damıtma gibi metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlarda yüksek saflıkta, yüksek verimde, ekonomik olarak CH4 ve CO2 elde edebilmesi güçtür. Membran kullanılarak yapılan biyogaz ayırımı düşük yatırım maaliyeti ve yüksek enerji verimi nedeniyle diğer yöntemlere göre daha avantajlıdır [5].Bu projede asimetrik yapılı PEBAX/PES kompozit kovuklu elyaf membranların üretilmesi amaçlanmıştır. Kovuklu elyaf membranın yapısal özellikleri membran gaz ayırım performansını etkilemektedir. Yüksek geçirgenlik ve seçicilik özellikleri gösteren membranların üretilmesi için istenilen özelliklerde polietersülfon (PES) membran destek tabakasının üretilmesinin ardından kovuklu elyaf membranların çok ince seçici geçirgen PEBAX 1657 polimeri ile kaplanması planlanmaktadır. Membran gaz testleri, biyogazı temsilen hidrojen (H2), karbondioksit (CO2), metan (CH4) saf gazları ve CO2-CH4 gaz karışımı kullanılarak yapılacaktır.

Suggestions

Asimetrik Karışık Matrisli Membranlarla Gaz Saflaştırılması
Kalıpçılar, Halil(2014-12-31)
Bu projede literatürde ilk kez PES/ZIF-8/pNA üçlü asimetrik karışık matrisli membranlar üretilecektir. Membranlar NISP yöntemi ile hazırlanacaktır. Üretilecek membranlar SEM, TGA, DSC gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Membranların tek gaz geçirgenlikleri ölçülecek ve gaz ayırım performansları değerlendirilecektir. Proje kapsamında üretilecek membranların akılarının çözücü buharlaştırma yöntemi ile üretilen membranlara göre seçiciliklerinde bir düşüş olmaksızın akılarının en az iki kat daha fazla...
İyonik Sıvı-Selüloz Çözeltilerinden Membran Üretiminde Faz Değişim Özellikleri ve Çözücü Direncinin İncelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Sukma, Faqih Muhamad(2016-12-31)
Günümüzde pek çok membran polimerlerden yapılmakta, ancak yüksek sıcaklık veya agresif kimyasallar söz konusu olduğunda polimerik membranlar kullanılamamaktadır. Bu tip uygualamardan önemli bir tanesi organik çözücüler ile nanofiltrasyondur (OSN). Bu çalışmada OSN uygulamalarına yönelik olarak selüloz membranların iyonik sıvı içinde çözeltilerinden faz değişimi yöntemiyle üretilmesi hedeflenmektedir. Membran morfolojisini etkileyen önemli bir faktör olan faz değişim hızı, farklı şartlarda üretilen membran...
Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması is...
Kıvrımlı Kovuklu Elyaf Membranların Üretimi ve Membran Kirlenmesinin Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
Ultrafiltrasyon işlemi sırasında membranın gözeneklerinden geçemeyen çözünmüş ve asaltı halindeki maddelerin membranın yüzeyinde veya gözeneklerinin içinde birikmesine membran kirlenmesi (membrane fouling) adı verilir. Bu, belli bir ölçüde her ultrafiltrasyon işleminde karşılaşılan bir durumdur ve filtrasyon işleminden mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek için en aza indirgenmesi gerekmektedir. Membran kirlenmesini önlemek için uygulanabilecek yöntemler iki çeşittir. Birinci yöntem membranın yüzeyin...
ZIF Katkılı PEBAX ve PES Karışık Matrisli Membranlar ile Gaz Ayırımı
Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2018-12-31)
Atmosferde bulunan uçucu organik bileşikler (UOB) çevre kirliliğine sebep olmaktadır [1]. Bu çevre kirliliğini önlemek ve maddi açıdan değeri olan bu malzemelerin geri kazanımı için atık yakımı, kondenzasyon ve karbon adsorpsiyon gibi metotlar kullanılır [1]. Adsorpsiyon prosesinde, adsorplanan UOB karışımlarının kolondan sıyırılması için genellikle azot gazı kullanılır. Azot içerisinde düşük derişime sahip olan UOB karışımlarının ayrılması ise zor ve maliyetli bir işlemdir. Seçici geçirgen özelliğe sahip m...
Citation Formats
H. Kalıpçılar, “Asimetrik-kompozit kovuklu elyaf gaz ayırım membranlarının üretilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59177.