Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi

2018-12-31
Koku, Harun
Kırlı, Pınar
Biyoteknolojik üretimlerde hedef biyomolekül, yüzlerce benzer yan ürünle beraber oluştuğu için ürünün istenen saflıkta eldesi ancak gelişmiş saflaştırma teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle ayırma/saflaştırma ünitelerinin tasarlanması, kurulması ve çalıştırılması toplam kurulum ve işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İnsan büyüme hormonu (human growth hormone/hGH), çeşitli hastalıkların tedavisinde merkezi bir önem taşıyan ve ekonomik üretimi sadece rekombinant biyoteknoloji yöntemleriyle mümkün olan bir biyomoleküldür. Bu hormon, Pichia pastoris (P. pastoris) mayasıyla hücredışı ürün olarak üretilebilmektedir. Üretimin ticarileşmesi için ürünün saflaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da, P. pastoris üretim ortamındaki ürün ve yan ürün profilini, özellikle de hGH ve hGH boyutuna yakın diğer biyomolekülleri tanımlamak ve bu şekilde üretim sonrası saflaştırma işlemlerine yön vermektir. Bu amaç için P. pastoris hücredışı ürün profili (sekretomu) teorik ve deneysel araçlarla tanımlanacaktır. Özellikle hGH ve diğer belli başlı protein ürünlerin bir/iki boyutlu jel analizleriyle moleküler ağırlık ve elektriksel yük dağılımının saptanması planlanmaktadır. Daha ayrıntılı bir tanımlama için iki boyutlu jel analizinden seçilen noktalar proteomik analize tabi tutulacaktır. Gözlemlenen yük ve moleküler ağırlık farkları doğrultusunda iyon-değiştirici veya jel geçirgenlik kromatografisine dayalı ayrıştırma yöntemleri önerilecektir.
Citation Formats
H. Koku and P. Kırlı, “Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59180.