Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi

2018-12-31
Biyoteknolojik üretimlerde hedef biyomolekül, yüzlerce benzer yan ürünle beraber oluştuğu için ürünün istenen saflıkta eldesi ancak gelişmiş saflaştırma teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle ayırma/saflaştırma ünitelerinin tasarlanması, kurulması ve çalıştırılması toplam kurulum ve işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İnsan büyüme hormonu (human growth hormone/hGH), çeşitli hastalıkların tedavisinde merkezi bir önem taşıyan ve ekonomik üretimi sadece rekombinant biyoteknoloji yöntemleriyle mümkün olan bir biyomoleküldür. Bu hormon, Pichia pastoris (P. pastoris) mayasıyla hücredışı ürün olarak üretilebilmektedir. Üretimin ticarileşmesi için ürünün saflaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da, P. pastoris üretim ortamındaki ürün ve yan ürün profilini, özellikle de hGH ve hGH boyutuna yakın diğer biyomolekülleri tanımlamak ve bu şekilde üretim sonrası saflaştırma işlemlerine yön vermektir. Bu amaç için P. pastoris hücredışı ürün profili (sekretomu) teorik ve deneysel araçlarla tanımlanacaktır. Özellikle hGH ve diğer belli başlı protein ürünlerin bir/iki boyutlu jel analizleriyle moleküler ağırlık ve elektriksel yük dağılımının saptanması planlanmaktadır. Daha ayrıntılı bir tanımlama için iki boyutlu jel analizinden seçilen noktalar proteomik analize tabi tutulacaktır. Gözlemlenen yük ve moleküler ağırlık farkları doğrultusunda iyon-değiştirici veya jel geçirgenlik kromatografisine dayalı ayrıştırma yöntemleri önerilecektir.

Suggestions

Effects of metabolic engineering of ethanol utilization pathway in Pichia pastoris on recombinant protein production and transcription levels in central metabolism
Dayankaç , İdil; Çalık, Pınar; Özdamar, Tunçer H.; Department of Chemical Engineering (2021-9)
The aim of this MSc thesis is to increase the ethanol uptake rate and decrease by-product formation in the ethanol utilization (EUT) pathway and acquire a smoothly operating intracellular reaction network in the target microorganism. A metabolically engineered novel host, Pichia pastoris, was developed by overexpression of the two EUT pathway enzymes, alcohol dehydrogenase 2 (ADH2) and Acetyl-CoA synthetase (ACS1) that catalyze rate-limiting reactions, one by one and together, to understand how they affect ...
2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Kurç, Özgür(2017-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı
Erdoğan, Sinan Turhan; Canbek, Oğulcan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin dayanıklılıklarını artırmaya çalışmaktır. Sorel çimentolu sistemler ilk yapıldıkları 1850 ve 1860’lı yıllardan beri yapı malzemesinden biyomalzemeye kadar çeşitli uygulamalar için önerilmiş, çabuk katılaşması, yüksek erken dayanım ve yüksek elastik modül gibi üstün mekanik özelikleri, esteti...
Pichia pastoris ile Rekombinant Hormone Üretimi için Strateji Geliştirilmesi
Çalık, Pınar(2014-12-31)
Terapatik protein insan büyüme hormonunun (hGH) biyoteknolojik prosesle hücre-dışı üretimi için, insan organizmasında bulunan hGH’u kodlayan cDNA’nın uygun bir hibrit-gen tasarımıyla -bir maya olan- Pichia pastoris’in gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (GAP) lokusuna integre edilerek rekombine edilmesi, ve GAP promoterı altında alternatif karbon kaynakları kullanılarak sürekli işletim ile üretilmesi amaçlanmaktadır.
Lignoselülozik Biyokütleden Membran Üretimi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Ergün, Eylül Gökçe(2014-12-31)
Membranlı ayırma işlemleri günümüzde bir çok alanda geleneksel ayırma işlemlerinin yerini almaktadır. Ancak üretim hacminin yüksek olduğu durumlarda, membran akılarının düşüklüğü, bu sebepten dolayı da istenen üretim hacmini sağlayabilecek membran ve modül kurulum fiyatlarının yüksekliği nedeniyle membran prosesleri çoğunlukla ekonomik olmamaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan membranların çoğu polimerlerden yapılmaktadır. Selüloz, membran yapımında sıklıkla kullanılan polimerlerden biridir. Bu çalış...
Citation Formats
H. Koku, “Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59180.